Paul E. Carlson

Câu 1

Xin Chúa mở mắt tôi,

xin Chúa mở mắt tôi,

đặng tôi thấy sự lạ lùng

trong luật pháp của Ngài.

Hỡi Đức Chúa Trời,

Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời,

được vững lập đời đời trên trời.

Nên Lời Chúa ngọn đèn

ngọn đèn cho chân của tôi,

là ánh sáng cho đường lối của tôi,

sáng luôn cho đường lối tôi.

Mới truy cập