Edgren
Dịch ra tiếng Việt, 1949

Câu 1

1.Đoạn thiên ca vô song,

âm điệu réo rắt khoái trá thay,

Linh khúc tụng ca Chúa vinh quang rày;

Dầu tâm tôi luôn vui nghe

dội tiếng trũng núi hát vang,

Thật khó so kịp tuyệt khúc

thánh ca trên thiên đàng.

Điệp khúc

Diệu bấy, khúc thiên ca chúc

Hoàng Vương, tiếng trầm bổng,

Trong lúc các thiên binh

hát hòa thinh khen ân hồng.

Câu 2

2.Hùng oai thay thiên ca như nghìn

suối nước cất tiếng vang,

Ôi, đấy giọng linh khúc trên thiên đàng,

Hằng muôn muôn thiên dân đang

ngợi chúc Đấng Cứu thế đây,

Đầy dẫy vui mừng dậy vang

khúc ca êm diệu nầy.

Điệp khúc

Diệu bấy, khúc thiên ca chúc

Hoàng Vương, tiếng trầm bổng,

Trong lúc các thiên binh

hát hòa thinh khen ân hồng.

Câu 3

3.Chỉ ai Cha ban ơn nên người

mới đứng trước Thánh Vương,

Chung hát hòa thanh

khúc ca thiên đường;

Từng tin Jê-sus Christ, Thần

độc nhứt, Chúa Cứu thế đây,

Thật ấy tân phụ được trông

Thánh nhan, hát vui vầy.

Điệp khúc

Diệu bấy, khúc thiên ca chúc

Hoàng Vương, tiếng trầm bổng,

Trong lúc các thiên binh

hát hòa thinh khen ân hồng.

Mới truy cập