Philip Nicolai, 1599
Dịch ra tiếng Việt, 1949

Câu 1

1.Lạy Đấng xưa lập hôn lễ trước tiên,

Cho Ê-va với A-đam kết duyên,

Nguyện Chúa Chủ hôn trong giờ này

Nhìn xuống đôi bạn đang đứng trước đây,

Đồng ra mắt Chúa, cúi xin ân ban,

Nguyện xuống phước đôi bên vẹn toàn

Gái trai sánh vai, Thắm tươi hòa hai,

Trước sau nào sai, Mến yêu lâu dài,

Kết ước yêu nhau trăm năm duyên hài.

Câu 2

2.Kìa, lứa đôi nguyện ước trước Chúa Cha,

Hằng vâng theo Chúa yêu nhau thiết tha,

Nguyện cánh tay Cha ban ơn lành;

Dạy dỗ đôi bạn ăn khiết thanh,

Tình đẹp duyên thắm, sống vui trăm năm,

Dường lửa đương nhen, trăng đương rằm;

Thánh Linh huấn minh, Tín trung, thuận trinh,

Đúng theo lời Kinh, Kính yêu vẹn tình,

Đến lúc chung vui hôn diên thiên đình.

Mới truy cập