Daniel B. Tower, 1850-1919
Dịch lời của Ada R. Habershon

Câu 1

1.Jê-sus Christ yêu tôi vui bỏ thiên đài,

Tìm chuộc tôi, nên tôi nay chỉ thuộc Ngài,

Nguyện tôi luôn theo Jê-sus bước khắp nơi;

Điệp khúc 1

Ôi tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy!

Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!

Tôi vui bấy thỏa thay!

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui chi tày!

Câu 2

2.Được Ngài xem tôi như châu báu thiên đài,

Trọn đời tôi duy mong vui thỏa tâm Ngài,

Vì tình yêu Jê-sus sâu quá bể khơi;

Điệp khúc 1

Ôi tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy!

Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!

Tôi vui bấy thỏa thay!

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui chi tày!

Câu 3

3.Hồi hùng binh quanh tôi tan vỡ tơi bời,

Hồi sự chết hung hăng rung nhát muôn người,

Mà riêng tôi an ninh do Chúa dắt tôi;

Điệp khúc 1

Ôi tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy!

Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!

Tôi vui bấy thỏa thay!

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui chi tày!

Câu 4

4.Dầu gặp khi quanh tôi đau đớn, tai nạn,

Đời rền vang câu bi ai, tiếng hàn,

Kìa, ơn thiêng nơi tâm linh dức dấy tôi;

Điệp khúc 1

Ôi tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy!

Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!

Tôi vui bấy thỏa thay!

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui chi tày!

Câu 5

5.Được Ngài khuyên, tôi dâng thân thể, tâm thần,

Hầu việc Cha, tâm tôi vui thỏa ngần!

Dầu gian lao, vui trông Christ chúm chím môi;

Điệp khúc 1

Ôi tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy!

Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!

Tôi vui bấy thỏa thay!

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui chi tày!

Mới truy cập