Câu 1

1.Tôn vinh Cha lòng nhân ái khôn tày,

Ban linh ân chuộc mua chúng tôi nay;

Mọi tội nhân đây quì nơi ngai thánh,

Khẩn Chúa đoái thương dung tội tình.

Câu 2

2.Tôn vinh Con quyền năng, vốn Đạo Trời,

Tiên tri, Mưu luận, Chân Chúa muôn đời;

Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh,

Khẩn Chúa đổ thêm ơn cứu vẹn lành.

Câu 3

3.Tôn vinh Linh đời đời, bởi hơi Ngài

Đem tâm ô tội cho tái sanh rày;

Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh,

Khẩn Chúa hãy ban hơi sống vận hành.

Câu 4

4.Cha, Con, Linh hiệp một thể Chân Thần,

Ba Ngôi vinh diệu, tôn quí muôn phần;

Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh,

Khẩn Chúa thứ tha, ban xuống ơn lành.

A-men.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập