Nguyên bản của Bác sĩ Tống Thượng Tiết

Câu 1

Đông hư [Eb]không, tây hư không!

Nam hư [Bb7]không, bắc hư [Eb]không!

Thay thảy luống hư không;

[Ab]Chỉ [Eb]linh [Bb7]công còn [Eb]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập