Lelia Naylor Morris, 1862-1929
Dịch lời của L. N. Morris

Câu 1

1.Đời tôi nay đã tình nguyện

ký tên gia nhập thập tự đoàn,

Dầu giao chiến còn trường kỳ,

dầu tranh đấu gay go, nguy nàn.

Mặc áo giáp nịt gọn gàng,

tuốt gươm thần thẳng tiến, quyết chiến,

Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.

Điệp khúc

Tiếng chân rầm rập quân ta mạnh mẽ cùng

Xua đối phương tan rồi, ca khúc thắng oai hùng.

Tiếng chân rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây,

Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây!

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân lính chiến,

Muốn kiếm tôi, anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

Câu 2

2.Cờ yêu thương nhuộm giọt hồng,

phất tung lên rợp một vùng trời,

Lòng hăng hái truyền đạo trời

cho muôn kẻ luân vong trong đời.

Dầu địch quân mạnh bực nào,

lướt tên đạn quyết tiến, quyết chiến,

Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền.

Điệp khúc

Tiếng chân rầm rập quân ta mạnh mẽ cùng

Xua đối phương tan rồi, ca khúc thắng oai hùng.

Tiếng chân rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây,

Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây!

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân lính chiến,

Muốn kiếm tôi, anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

Câu 3

3.Nầy xin hỏi, thật bạn đã

ký tên gia nhập thập tự đoàn,

Cùng quân thánh đồng một lòng

tận trung với Jê-sus vẹn toàn?

Bạn theo tôi, nhập đội nầy,

trước Chúa cùng kết ước quyết chiến,

Nếu ai tìm, ắt thấy chúng ta tại chốn trận tiền.

Điệp khúc

Tiếng chân rầm rập quân ta mạnh mẽ cùng

Xua đối phương tan rồi, ca khúc thắng oai hùng.

Tiếng chân rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng,

Nổi khúc thắng ca nơi tận trung;

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây,

Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây!

Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân lính chiến,

Muốn kiếm tôi, anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

Mới truy cập