William G. Fischer, 1869
Dịch lời của Katherine Hankey, 1866

Câu 1

1.Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay,

Bao nhiêu việc ẩn trên trời,

Về Christ thật vinh hiển ai tày,

Về Chúa quí mến hồn tôi.

Tôi ưa ôn mãi những tích ấy,

Đúng hết chẳng sai mảy may,

Đã làm thỏa mãn nguyện vọng nầy,

Ngoài ra nào có chi hay.

Điệp khúc 1

Hằng ngày tôi ưa kể chuyện nầy,

Dầu vào nước Chúa vẫn kể đây,

luôn kể tích cũ từ trước nay,

Jê-sus yêu mến tôi thay!

Câu 2

2.Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay,

Đem so mọi giấc mộng vàng,

Toàn không điều chi đáng so tày,

Truyện tích khác hẳn trần gian.

Tôi ưa ôn mãi những tích ấy,

Rất giúp ích cho chính mình,

Nên hiện tôi luôn thuật chuyện nầy,

Hầu anh được rõ ngọn ngành.

Điệp khúc 1

Hằng ngày tôi ưa kể chuyện nầy,

Dầu vào nước Chúa vẫn kể đây,

luôn kể tích cũ từ trước nay,

Jê-sus yêu mến tôi thay!

Câu 3

3.Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay,

Tôi vui được nhắc đêm ngày,

Mọi khi thuật tôi thấy tâm nầy

Mừng rỡ thỏa thích dường say!

Tôi ưa ôn tích ấy chẳng thôi,

Để giúp kẻ chưa biết Ngài,

Mong họ nghe sứ mạng chuộc tội,

Từ trong lời Chúa thiên đài.

Điệp khúc 1

Hằng ngày tôi ưa kể chuyện nầy,

Dầu vào nước Chúa vẫn kể đây,

luôn kể tích cũ từ trước nay,

Jê-sus yêu mến tôi thay!

Câu 4

4.Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay,

Cho ai dầu đã tường rồi,

Dường như còn khao khát nghe rày,

Về tích quý nhất đời tôi.

Khi trong nước Chúa hiển vinh,

Sẽ hát khúc ca mới nầy,

Tuy chuyện xưa thuật đành rành,

Càng thuật càng thấy vui vầy.

Điệp khúc 1

Hằng ngày tôi ưa kể chuyện nầy,

Dầu vào nước Chúa vẫn kể đây,

luôn kể tích cũ từ trước nay,

Jê-sus yêu mến tôi thay!

Mới truy cập