A. B. Simpson, 1843-1919
Phỏng dịch lời của A. B. Simpson

Câu 1

[G]1.Cùng truyền cho chúng sinh đang [C]trầm luân,

Tin Lành [G]từ trời ban cứu [D7]ân.

[G]Nào Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi, [C]mọi dân,

[A7]Tận hồi [D7]Christ tái lâm nơi [G]trần.

Điệp khúc

Hãy đi [G]nói, nói ra cùng [Bm]các [G]dân:

Jê-sus [C]Christ [A7] chết thay tội [D]nhân;

[D7] [G]Truyền cùng nhau đi rao cho [C]các [G]dân,

Ngày phục [G]lâm Chúa [D7]Jê-sus [G]gần.

Câu 2

[G]2.Nầy là thiên chức Cơ đốc [C]đồ ơi,

Vâng theo [G]lệnh Christ, không nghỉ [D7]ngơi.

[G]Giục nhau quyết rao Tin Lành [C]cùng nơi,

[A7]Rằng Ngài [D7]chết thế cho muôn [G]người.

Điệp khúc

Hãy đi [G]nói, nói ra cùng [Bm]các [G]dân:

Jê-sus [C]Christ [A7] chết thay tội [D]nhân;

[D7] [G]Truyền cùng nhau đi rao cho [C]các [G]dân,

Ngày phục [G]lâm Chúa [D7]Jê-sus [G]gần.

Câu 3

[G]3.Đồng bào Nam, Bắc, Trung đang [C]trầm luân,

Hăm lăm [G]triệu người mong cứu [D7]ân.

[G]Rừng sâu núi cao kia còn [C]nhiều dân,

[A7]Nhiệm vụ [D7]ta quyết lo chuyên [G]cần.

Điệp khúc

Hãy đi [G]nói, nói ra cùng [Bm]các [G]dân:

Jê-sus [C]Christ [A7] chết thay tội [D]nhân;

[D7] [G]Truyền cùng nhau đi rao cho [C]các [G]dân,

Ngày phục [G]lâm Chúa [D7]Jê-sus [G]gần.

Câu 4

[G]4.Kìa, Lào, Miên, Ấn, Nam dương, [C]Nhật, Hoa,

Xiêm, Tây [G]tạng, toàn lân quốc [D7]ta;

[G]Hè, đem cứu ân rao cho [C]gần xa,

[A7]Dầu gặp [D7]lao khổ không nại [G]hà.

Điệp khúc

Hãy đi [G]nói, nói ra cùng [Bm]các [G]dân:

Jê-sus [C]Christ [A7] chết thay tội [D]nhân;

[D7] [G]Truyền cùng nhau đi rao cho [C]các [G]dân,

Ngày phục [G]lâm Chúa [D7]Jê-sus [G]gần.

Câu 5

[G]5.Ngài họp thâu giữa thế gian [C]một dân

Cho danh [G]Ngài, màu da chẳng [D7]phân;

[G]Ngày ân điển chưa qua, ta [C]nguyền dâng,

[A7]Trọn đời [D7]rao giảng cách chuyên [G]cần.

Điệp khúc

Hãy đi [G]nói, nói ra cùng [Bm]các [G]dân:

Jê-sus [C]Christ [A7] chết thay tội [D]nhân;

[D7] [G]Truyền cùng nhau đi rao cho [C]các [G]dân,

Ngày phục [G]lâm Chúa [D7]Jê-sus [G]gần.

Câu 6

[G]6.Nguyền cùng nhau rao giảng Tin [C]Lành ngay,

Cho toàn [G]cầu tội nhân rõ [D7]hay.

[G]Tận khi điểm trang xong Tân [C]Phụ đây,

[A7]Thì Jê-[D7]sus tái lâm vui [G]vầy.

Điệp khúc

Hãy đi [G]nói, nói ra cùng [Bm]các [G]dân:

Jê-sus [C]Christ [A7] chết thay tội [D]nhân;

[D7] [G]Truyền cùng nhau đi rao cho [C]các [G]dân,

Ngày phục [G]lâm Chúa [D7]Jê-sus [G]gần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập