A. B. Simpson, 1843-1919
Phỏng dịch lời của A. B. Simpson

Câu 1

1.Cùng truyền cho chúng sinh đang trầm luân,

Tin Lành từ trời ban cứu ân.

Nào Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi, mọi dân,

Tận hồi Christ tái lâm nơi trần.

Điệp khúc

Hãy đi nói, nói ra cùng các dân:

Jê-sus Christ chết thay tội nhân;

Truyền cùng nhau đi rao cho các dân,

Ngày phục lâm Chúa -sus gần.

Câu 2

2.Nầy là thiên chức Cơ đốc đồ ơi,

Vâng theo lệnh Christ, không nghỉ ngơi.

Giục nhau quyết rao Tin Lành cùng nơi,

Rằng Ngài chết thế cho muôn người.

Điệp khúc

Hãy đi nói, nói ra cùng các dân:

Jê-sus Christ chết thay tội nhân;

Truyền cùng nhau đi rao cho các dân,

Ngày phục lâm Chúa -sus gần.

Câu 3

3.Đồng bào Nam, Bắc, Trung đang trầm luân,

Hăm lăm triệu người mong cứu ân.

Rừng sâu núi cao kia còn nhiều dân,

Nhiệm vụ ta quyết lo chuyên cần.

Điệp khúc

Hãy đi nói, nói ra cùng các dân:

Jê-sus Christ chết thay tội nhân;

Truyền cùng nhau đi rao cho các dân,

Ngày phục lâm Chúa -sus gần.

Câu 4

4.Kìa, Lào, Miên, Ấn, Nam dương, Nhật, Hoa,

Xiêm, Tây tạng, toàn lân quốc ta;

Hè, đem cứu ân rao cho gần xa,

Dầu gặp lao khổ không nại hà.

Điệp khúc

Hãy đi nói, nói ra cùng các dân:

Jê-sus Christ chết thay tội nhân;

Truyền cùng nhau đi rao cho các dân,

Ngày phục lâm Chúa -sus gần.

Câu 5

5.Ngài họp thâu giữa thế gian một dân

Cho danh Ngài, màu da chẳng phân;

Ngày ân điển chưa qua, ta nguyền dâng,

Trọn đời rao giảng cách chuyên cần.

Điệp khúc

Hãy đi nói, nói ra cùng các dân:

Jê-sus Christ chết thay tội nhân;

Truyền cùng nhau đi rao cho các dân,

Ngày phục lâm Chúa -sus gần.

Câu 6

6.Nguyền cùng nhau rao giảng Tin Lành ngay,

Cho toàn cầu tội nhân rõ hay.

Tận khi điểm trang xong Tân Phụ đây,

Thì Jê-sus tái lâm vui vầy.

Điệp khúc

Hãy đi nói, nói ra cùng các dân:

Jê-sus Christ chết thay tội nhân;

Truyền cùng nhau đi rao cho các dân,

Ngày phục lâm Chúa -sus gần.

Mới truy cập