J. H. Burke, 1890
Dịch lời của A. B. Simpson, 1890

Câu 1

1.Hằng [A]muôn linh hồn ta thấy mỗi ngày,

Không [D]nhận Christ, sa bến [D]mê đọa [A7]đày,

[D]mịt ôi, [B7]đáng đau [E]thương!

Thật [A]vô hy vọng tắm [A]tối, thê lương,

Trông [D]tiền đồ u ám như đêm [A]dài,

Cùng [A]nhau trầm [A7]luôn mãi [D]mãi,

Khốn [A]cho phận [E7]chúng tương [A]lai.

Điệp khúc

Họ [A]như dòng nước trôi [D]đi hoài hoài,

Vạn [B]ức sinh [E]linh ngày [E7]ngày.

Cùng [A]nhau trầm [A7]luân mãi [D]mãi,

Khốn [A]cho phận [E7]chúng tương [A]lai.

Câu 2

2.Bầy [A]chiên đây cầu xin Đức Thánh Linh,

Cho [D]đầy tình yêu, đức [D]tin, tâm [A7]thành,

Mọi [D]vật châu [B7]báu, kim [E]ngân,

Tại [A]chân Jê-sus đem [A]hết kính dâng,

Liên [D]hiệp một nhà mến yêu nhiệm [A]mầu,

Nhìn [A]gương người [A7]xưa lưu [D]dấu,

Bước [A]theo Hội [E7]Thánh ban [A]đầu.

Điệp khúc

Họ [A]như dòng nước trôi [D]đi hoài hoài,

Vạn [B]ức sinh [E]linh ngày [E7]ngày.

Cùng [A]nhau trầm [A7]luân mãi [D]mãi,

Khốn [A]cho phận [E7]chúng tương [A]lai.

Câu 3

3.Đội [A]quân linh cầu mau tiếp hứa ngôn,

Kinh [D]nghiệm quyền năng danh [D]Jê-sus [A7]còn,

Cầm [D]chặt sự [B7]thắng trong [E]tay,

Nhờ [A]linh năng Đại Tướng [A]chỉ huy nay,

Ta [D]hiện còn được thắng vinh vô [A]ngần,

Thật [A]nay còn [A7]đang đắc [D]thắng,

Phải, [A]nay được [E7]thắng muôn [A]phần.

Điệp khúc

Họ [A]như dòng nước trôi [D]đi hoài hoài,

Vạn [B]ức sinh [E]linh ngày [E7]ngày.

Cùng [A]nhau trầm [A7]luân mãi [D]mãi,

Khốn [A]cho phận [E7]chúng tương [A]lai.

Câu 4

4.Còn [A]không bao lâu Chân Chúa lai hồi,

Kìa, [D]ngày Ngài hiện đến [D]nay gần [A7]rồi,

Ồ, [D]thật thiên [B7]quốc xa [E]đâu,

[A]khi Tin Lành giảng [A]khắp năm châu,

Nhiên [D]hậu ngày vinh hiển sẽ thực [A]hiện,

Hè, [A]đi truyền [A7]rao phổ [D]biến,

Phước [A]âm nguyền [E7]kíp rao [A]truyền.

Điệp khúc

Họ [A]như dòng nước trôi [D]đi hoài hoài,

Vạn [B]ức sinh [E]linh ngày [E7]ngày.

Cùng [A]nhau trầm [A7]luân mãi [D]mãi,

Khốn [A]cho phận [E7]chúng tương [A]lai.

Câu 5

5.Nguyền [A]Jê-sus Christ mau kíp tái lai,

Cho [D]cuộc đời đau khổ [D]qua đi [A7]Ngài,

Đời [D]vùi chôn [B7]lắm sanh [E]linh;

Tội [A]nhân muôn nghìn trôi [A]nổi linh đinh,

Tuy [D]Ngài đã lưu huyết thay họ [A]rồi;

[A]nay họ [A7]đang hấp [D]hối,

Tiếng [A]kêu sầu [E7]thảm, thương [A]ôi!

Điệp khúc

Họ [A]như dòng nước trôi [D]đi hoài hoài,

Vạn [B]ức sinh [E]linh ngày [E7]ngày.

Cùng [A]nhau trầm [A7]luân mãi [D]mãi,

Khốn [A]cho phận [E7]chúng tương [A]lai.

Câu 6

6.Họ [A]đang trôi giạt trên biển tử vong,

Muôn [D]triệu người trầm luân, [D]ôi, đau [A7]lòng!

Ngoài [D]Christ đen [B7]tối[E]song;

Rồi [A]đây nơi tòa của [A]Đấng chí công,

Mọi [D]người được chuộc đáp sao sau [A]nầy?

Hồn [A]oan họ [A7]kêu ghê [D]bấy,

Máu [A]oan họ [E7]đổ ta [A]đây!

Điệp khúc

Họ [A]như dòng nước trôi [D]đi hoài hoài,

Vạn [B]ức sinh [E]linh ngày [E7]ngày.

Cùng [A]nhau trầm [A7]luân mãi [D]mãi,

Khốn [A]cho phận [E7]chúng tương [A]lai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập