Câu 1

1.Hằng muôn linh hồn ta thấy mỗi ngày,

Không nhận Christ, sa bến đọa đày,

mịt ôi, đáng đau thương!

Thật hy vọng tắm tối, thê lương,

Trông tiền đồ u ám như đêm dài,

Cùng nhau trầm luôn mãi mãi,

Khốn cho phận chúng tương lai.

Điệp khúc

Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài,

Vạn ức sinh linh ngày ngày.

Cùng nhau trầm luân mãi mãi,

Khốn cho phận chúng tương lai.

Câu 2

2.Bầy chiên đây cầu xin Đức Thánh Linh,

Cho đầy tình yêu, đức tin, tâm thành,

Mọi vật châu báu, kim ngân,

Tại chân Jê-sus đem hết kính dâng,

Liên hiệp một nhà mến yêu nhiệm mầu,

Nhìn gương người xưa lưu dấu,

Bước theo Hội Thánh ban đầu.

Điệp khúc

Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài,

Vạn ức sinh linh ngày ngày.

Cùng nhau trầm luân mãi mãi,

Khốn cho phận chúng tương lai.

Câu 3

3.Đội quân linh cầu mau tiếp hứa ngôn,

Kinh nghiệm quyền năng danh -sus còn,

Cầm chặt sự thắng trong tay,

Nhờ linh năng Đại Tướng chỉ huy nay,

Ta hiện còn được thắng vinh vô ngần,

Thật nay còn đang đắc thắng,

Phải, nay được thắng muôn phần.

Điệp khúc

Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài,

Vạn ức sinh linh ngày ngày.

Cùng nhau trầm luân mãi mãi,

Khốn cho phận chúng tương lai.

Câu 4

4.Còn không bao lâu Chân Chúa lai hồi,

Kìa, ngày Ngài hiện đến nay gần rồi,

Ồ, thật thiên quốc xa đâu,

khi Tin Lành giảng khắp năm châu,

Nhiên hậu ngày vinh hiển sẽ thực hiện,

Hè, đi truyền rao phổ biến,

Phước âm nguyền kíp rao truyền.

Điệp khúc

Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài,

Vạn ức sinh linh ngày ngày.

Cùng nhau trầm luân mãi mãi,

Khốn cho phận chúng tương lai.

Câu 5

5.Nguyền -sus Christ mau kíp tái lai,

Cho cuộc đời đau khổ qua đi Ngài,

Đời vùi chôn lắm sanh linh;

Tội nhân muôn nghìn trôi nổi linh đinh,

Tuy Ngài đã lưu huyết thay họ rồi;

nay họ đang hấp hối,

Tiếng kêu sầu thảm, thương ôi!

Điệp khúc

Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài,

Vạn ức sinh linh ngày ngày.

Cùng nhau trầm luân mãi mãi,

Khốn cho phận chúng tương lai.

Câu 6

6.Họ đang trôi giạt trên biển tử vong,

Muôn triệu người trầm luân, ôi, đau lòng!

Ngoài Christ đen tốisong;

Rồi đây nơi tòa của Đấng chí công,

Mọi người được chuộc đáp sao sau nầy?

Hồn oan họ kêu ghê bấy,

Máu oan họ đổ ta đây!

Điệp khúc

Họ như dòng nước trôi đi hoài hoài,

Vạn ức sinh linh ngày ngày.

Cùng nhau trầm luân mãi mãi,

Khốn cho phận chúng tương lai.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập