Câu 1

1.Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng

loa rao tin Chúa lai lâm từ trời,

Bình minh sẽ chiếu ánh mãi

mãi sáng choang đep tươi;

Mọi dân đắc cứu dưới đất,

lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi,

Giờ danh sách khởi xướng,

mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

Điệp khúc

Giờ danh sách tuyên đọc, vui quá vui!

Khi danh sách tuyên đọc, vui quá vui!

Giờ danh sách xướng lên thật mừng vui!

Lúc danh sách khởi xướng mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

Câu 2

2.Bình minh sáng rỡ lúc kẻ chết

trong Jê-sus sống bước ra mộ phần,

Được vinh hiển giống Chúa đã

sống chẳng sai một phân

Mọi con cái Chúa cứu, thảy

nhóm nhau hân hoan thiên cung rạng ngời,

Giờ danh sách khởi xướng,

mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

Điệp khúc

Giờ danh sách tuyên đọc, vui quá vui!

Khi danh sách tuyên đọc, vui quá vui!

Giờ danh sách xướng lên thật mừng vui!

Lúc danh sách khởi xướng mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

Câu 3

3.Từ mai sớm đến lúc sẩm tối

ta luôn hăng hái chăm lo việc Ngài,

Truyền ra ái đức Chúa đoái

đến chúng ta lạ thay;

Đời nay kết thúc, ấy lúc

chấm dứt công lao khiến bao phen lệ nhòa,

Giờ danh sách khởi xướng,

mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

Điệp khúc

Giờ danh sách tuyên đọc, vui quá vui!

Khi danh sách tuyên đọc, vui quá vui!

Giờ danh sách xướng lên thật mừng vui!

Lúc danh sách khởi xướng mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập