Câu 1

1.Một đêm kia Ni-cô-đem

đến thăm Jê-sus,

Hỏi Chúa có phương nào

khả dĩ cứu linh hồn ru;

Lời cao sâu Jê-sus khoan thai

đáp khuyên tường minh:

“Quả thật ngươi nên trùng sinh!”

Điệp khúc

“Mau mau sanh lại hôm nay,”

“Kíp kíp phải trùng sinh ngay;”

Quả thật, quả thật, nầy

là lời ngươi nên ghi nhớ:

“Phải tái sinh ngay hiện giờ”

Câu 2

2.Nầy ai ơi, mau mau cung

kính nghe lời đây,

Chính Chúa Jê-sus truyền

dạy đoan nghiêm chân thật thay;

Lịnh -sus đinh ninh đây anh

chớ xem thường khinh:

“Quả thật ngươi nên trùng sinh!”

Điệp khúc

“Mau mau sanh lại hôm nay,”

“Kíp kíp phải trùng sinh ngay;”

Quả thật, quả thật, nầy

là lời ngươi nên ghi nhớ:

“Phải tái sinh ngay hiện giờ”

Câu 3

3.Nầy ai mong lên nơi yên

nghỉ tâm, hồn, thân,

Với những kẻ được chuộc

chung trổi khúc ca hồng ân,

Trường sinh tương lai anh mong vui

hưởng nên tường minh:

“Quả thật ngươi nên trùng sinh!”

Điệp khúc

“Mau mau sanh lại hôm nay,”

“Kíp kíp phải trùng sinh ngay;”

Quả thật, quả thật, nầy

là lời ngươi nên ghi nhớ:

“Phải tái sinh ngay hiện giờ”

Câu 4

4.Người yêu anh nay trên thiên

quốc trông chờ anh,

Dưới đất đây anh cùng

nôn nả sớm được phùng nghinh;

Vậy, anh nên vui lưu tâm nghe

hát khúc điệp thinh:

“Quả thật ngươi nên trùng sinh!”

Điệp khúc

“Mau mau sanh lại hôm nay,”

“Kíp kíp phải trùng sinh ngay;”

Quả thật, quả thật, nầy

là lời ngươi nên ghi nhớ:

“Phải tái sinh ngay hiện giờ”

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập