James M. Black, 1893
Dịch lời của J. M. Black

Câu 1

1.Thời gian [E]sẽ chấm dứt lúc tiếng

loa rao tin [A]Chúa lai lâm từ [E]trời,

Bình minh [E]sẽ chiếu ánh mãi

mãi sáng [F#7]choang đep [B]tươi;

Mọi dân [E]đắc cứu dưới đất,

lúc bay lên vui [A]nhóm bên kia bờ [E]rồi,

Giờ danh [E]sách khởi xướng,

mừng [B7]nghe Jê-sus gọi [E]tôi.

Điệp khúc

Giờ danh [E]sách tuyên đọc, vui quá vui!

Khi danh [B7]sách tuyên đọc, vui quá vui!

Giờ danh [E]sách [E7] xướng lên thật [A]mừng [F#m]vui!

Lúc danh [E]sách khởi xướng mừng [B7]nghe Jê-sus gọi [E]tôi.

Câu 2

2.Bình minh [E]sáng rỡ lúc kẻ chết

trong Jê-sus [A]sống bước ra mộ [E]phần,

Được vinh [E]hiển giống Chúa đã

sống chẳng [F#7]sai một [B]phân

Mọi con [E]cái Chúa cứu, thảy

nhóm nhau hân hoan [A]ở thiên cung rạng [E]ngời,

Giờ danh [E]sách khởi xướng,

mừng [B7]nghe Jê-sus gọi [E]tôi.

Điệp khúc

Giờ danh [E]sách tuyên đọc, vui quá vui!

Khi danh [B7]sách tuyên đọc, vui quá vui!

Giờ danh [E]sách [E7] xướng lên thật [A]mừng [F#m]vui!

Lúc danh [E]sách khởi xướng mừng [B7]nghe Jê-sus gọi [E]tôi.

Câu 3

3.Từ mai [E]sớm đến lúc sẩm tối

ta luôn hăng [A]hái chăm lo việc [E]Ngài,

Truyền ra [E]ái đức Chúa đoái

đến chúng [F#7]ta lạ [B]thay;

Đời nay [E]kết thúc, ấy lúc

chấm dứt công lao [A]khiến bao phen lệ [E]nhòa,

Giờ danh [E]sách khởi xướng,

mừng [B7]nghe Jê-sus gọi [E]tôi.

Điệp khúc

Giờ danh [E]sách tuyên đọc, vui quá vui!

Khi danh [B7]sách tuyên đọc, vui quá vui!

Giờ danh [E]sách [E7] xướng lên thật [A]mừng [F#m]vui!

Lúc danh [E]sách khởi xướng mừng [B7]nghe Jê-sus gọi [E]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập