Joseph Barnby, 1838-1896
Dịch lời của William W. How, 1864

Câu 1

[Eb]1.Nhơn cuộc phiền lao qua,

[Ab]các thánh đã nghỉ [Bb7]ngơi,

[Eb]Là [Cm]kẻ bởi [D7]đức tin

[Gm]xưng Jê-[Bb]sus [F7]khắp [Bb]nơi,

[Bb7]Chính danh đáng khen [Eb]ngợi,

[Eb7]danh Chân [Ab]Chúa muôn [Ab]đời.

[Bb7]Ha-lê-[Eb]lu-[Cm]gia! [Fm]Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 2

[Eb]2.Christ là Đại năng, nơi

[Ab]Chiến lũy, Khối Đá [Bb7]linh,

[Eb]Là [Cm]Thống tướng [D7]của thánh

[Gm]dân trong [Bb]cuộc [F7]chiến [Bb]chinh,

[Bb7]Thánh quang giữa đêm [Eb]trường,

[Eb7]soi tâm [Ab]chúng quang [Ab]minh.

[Bb7]Ha-lê-[Eb]lu-[Cm]gia! [Fm]Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 3

[Eb]3.Quân đội Ngài nay mong

[Ab]dũng cảm, giữ tín [Bb7]trung,

[Eb]Dường [Cm]các chiến [D7]sĩ xưa,

[Gm]vui nai [Bb]nịt [F7]kiếm [Bb]cung,

[Bb7]Quyết tranh thủ kim [Eb]miện

[Eb7]theo gương [Ab]cổ anh [Ab]hùng.

[Bb7]Ha-lê-[Eb]lu-[Cm]gia! [Fm]Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 4

[Eb]4.Ôi, thượng hạ tương thông,

[Ab]phước bấy mối cảm [Bb7]giao!

[Eb]Trên [Cm]hiển hách [D7]dưới đây

[Gm]tuy lâm [Bb]trận [F7]núng [Bb]nao,

[Bb7]Cả hai vẫn duy [Eb]một

[Eb7]trong tay [Ab]Chúa Chí [Ab]cao.

[Bb7]Ha-lê-[Eb]lu-[Cm]gia! [Fm]Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 5

[Eb]5.Khi trường kỳ giao binh,

[Ab]chiến đấu quá khó [Bb7]khăn,

[Eb]Kìa, [Cm]khúc chiến [D7]thắng reo,

[Gm]linh lực [Bb]được [F7]bổ [Bb]tăng,

[Bb7]Phấn hưng chí anh [Eb]hùng,

[Eb7]ta giao [Ab]chiến thêm [Ab]hăng.

[Bb7]Ha-lê-[Eb]lu-[Cm]gia! [Fm]Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 6

[Eb]6.Khi mặt trời chen non,

[Ab]ửng đỏ cả hướng [Bb7]tây,

[Eb]Bao [Cm]chiến[D7]tín trung

[Gm]nay được [Bb]về [F7]nghỉ [Bb]đây,

[Bb7]Chiến tranh đã qua [Eb]rồi,

[Eb7]lên thiên [Ab]quốc vui [Ab]vầy.

[Bb7]Ha-lê-[Eb]lu-[Cm]gia! [Fm]Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 7

[Eb]7.Kia, ngày diệu vinh hơn

[Ab]sẽ khởi chiếu sáng [Bb7]choang,

[Eb]Chư [Cm]thánh đắc [D7]thắng bước

[Gm]ra khỏi [Bb]mồ [F7]vẻ [Bb]vang,

[Bb7]Thánh Vương ở thiên [Eb]đàng

[Eb7]quang lâm [Ab]cách huy [Ab]hoàng.

[Bb7]Ha-lê-[Eb]lu-[Cm]gia! [Fm]Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

Câu 8

[Eb]8.Kìa, từ đông, tây, nam,

[Ab]bắc, khắp cả thế [Bb7]gian,

[Eb]Vô [Cm]số thánh [D7]binh băng

[Gm]qua cửa [Bb]ngọc [F7]vẻ [Bb]vang,

[Bb7]Chúc Cha với Con [Eb]và

[Eb7]Linh trên [Ab]cõi thiên [Ab]đàng.

[Bb7]Ha-lê-[Eb]lu-[Cm]gia! [Fm]Ha-lê-[Bb7]lu-[Eb]gia!

[Ab]A-[Eb]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập