Joseph Barnby, 1838-1896
Dịch lời của William W. How, 1864

Câu 1

1.Nhơn cuộc phiền lao qua,

các thánh đã nghỉ ngơi,

kẻ bởi đức tin

xưng Jê-sus khắp nơi,

Chính danh đáng khen ngợi,

danh Chân Chúa muôn đời.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Câu 2

2.Christ là Đại năng, nơi

Chiến lũy, Khối Đá linh,

Thống tướng của thánh

dân trong cuộc chiến chinh,

Thánh quang giữa đêm trường,

soi tâm chúng quang minh.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Câu 3

3.Quân đội Ngài nay mong

dũng cảm, giữ tín trung,

Dường các chiến xưa,

vui nai nịt kiếm cung,

Quyết tranh thủ kim miện

theo gương cổ anh hùng.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Câu 4

4.Ôi, thượng hạ tương thông,

phước bấy mối cảm giao!

Trên hiển hách dưới đây

tuy lâm trận núng nao,

Cả hai vẫn duy một

trong tay Chúa Chí cao.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Câu 5

5.Khi trường kỳ giao binh,

chiến đấu quá khó khăn,

Kìa, khúc chiến thắng reo,

linh lực được bổ tăng,

Phấn hưng chí anh hùng,

ta giao chiến thêm hăng.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Câu 6

6.Khi mặt trời chen non,

ửng đỏ cả hướng tây,

Bao chiếntín trung

nay được về nghỉ đây,

Chiến tranh đã qua rồi,

lên thiên quốc vui vầy.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Câu 7

7.Kia, ngày diệu vinh hơn

sẽ khởi chiếu sáng choang,

Chư thánh đắc thắng bước

ra khỏi mồ vẻ vang,

Thánh Vương ở thiên đàng

quang lâm cách huy hoàng.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Câu 8

8.Kìa, từ đông, tây, nam,

bắc, khắp cả thế gian,

số thánh binh băng

qua cửa ngọc vẻ vang,

Chúc Cha với Con

Linh trên cõi thiên đàng.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

A-men.

Mới truy cập