Frank M. Davis, 1839-1896
Phan Đình Liệu, 1928

Câu 1

1.Người đời ham vui trong thế gian,

Thần hồn phân vân, bất an,

Lòng ta đau thương khôn xiết kể,

Nước mắt tuôn dầm ủ ê;

Người trời -sus Con Chúa Cha,

Động lòng thương yêu chúng ta,

Hy sinh đổ huyết thay dân mình;

Nầy ta kíp báo Tin Lành.

Điệp khúc

Nầy ta kíp báo Tin Lành,

Là ơn Chúa cứu chúng sanh;

Jê-sus đổ huyết thay dân mình;

Nầy ta kíp báo Tin Lành.

Câu 2

2.Dầu mà ta lên trên núi cao,

Dầu vượt qua nơi biển sâu,

Dầu khi Băng qua trong lửa cháy,

Vững chí ta nào đổi thay;

Dù mà quân binh đương phủ vi,

Quyền đời hăm ta giết đi,

Tâm can vững chắc không kinh gì,

Vì lo cứu kẻ đương thì.

Điệp khúc

Nầy ta kíp báo Tin Lành,

Là ơn Chúa cứu chúng sanh;

Jê-sus đổ huyết thay dân mình;

Nầy ta kíp báo Tin Lành.

Câu 3

3.Hồn người bên kia đương khóc la,

Đầu nầy kêu rên thiết tha,

Vì đương luân vong nơi khổ hải,

Não chí đau lòng lắm ai;

Người người đương trông phương thoát ly.

Ngoài Jê-sus không phép chi,

Nên ta quyết giảng rao trung thành,

Về ân cứu bởi Tin Lành.

Điệp khúc

Nầy ta kíp báo Tin Lành,

Là ơn Chúa cứu chúng sanh;

Jê-sus đổ huyết thay dân mình;

Nầy ta kíp báo Tin Lành.

Mới truy cập