William H. Doane, 1870
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1870

Câu 1

[Bb]1.Lo vực người đang luân vong,

[Eb]Sẵn vớt kẻ [Bb]giữa dòng,

[F7]Vì thương xót [Bb]giúp

chúng thoát [C7]ác, xa mộ [F]phần;

[Bb]Tuôn lụy vì ai long đong,

[Eb]Đỡ nâng ai [Bb]tuyệt vọng,

[F7]Truyền danh Jê-[Bb]sus

ban cứu [Cm]ân [F]cho tội [Bb]nhân.

Điệp khúc

[F7]Kíp lo vớt [Bb]kẻ linh đinh,

[F7]Cứu ai sắp [Bb]bỏ mình,

[Eb]Jê-sus giàu [Bb]lòng thương xót,

[Cm]Chắc [F7]cho trùng [Bb]sinh.

Câu 2

[Bb]2.Tuy họ làm ngơ xây tai,

[Eb]Chúa vẫn thương, [Bb]trông hoài,

[F7]Chờ đợi hoan [Bb]nghinh

ai hối [C7]tâm, tin nhận [F]Ngài;

[Bb]Nên tận tình khuyên ai ai,

[Eb]Cứ thiết tha [Bb]khuyên nài,

[F7]Ngài bằng lòng [Bb]tha

ai quyết [Cm]tâm [F]tin Ngài [Bb]ngay.

Điệp khúc

[F7]Kíp lo vớt [Bb]kẻ linh đinh,

[F7]Cứu ai sắp [Bb]bỏ mình,

[Eb]Jê-sus giàu [Bb]lòng thương xót,

[Cm]Chắc [F7]cho trùng [Bb]sinh.

Câu 3

[Bb]3.Muôn lòng bị Sa-tan lôi

[Eb]Cuốn giáo linh [Bb]chôn vùi,

[F7]thoạt gặp thiên [Bb]ân

đưa đến [C7]nhen lên lại [F]hừng;

[Bb]Khi chạm bàn tay yêu thương,

[Eb]Cảm xúc ơn [Bb]khôn lường,

[F7]Nhịp đàn năm [Bb]xưa,

nay trổi [Cm]vang [F]không hề [Bb]ngưng.

Điệp khúc

[F7]Kíp lo vớt [Bb]kẻ linh đinh,

[F7]Cứu ai sắp [Bb]bỏ mình,

[Eb]Jê-sus giàu [Bb]lòng thương xót,

[Cm]Chắc [F7]cho trùng [Bb]sinh.

Câu 4

[Bb]4.Lo vực người luân vong nay,

[Eb]Ắt Chúa ta [Bb]vui rày,

[F7]Hầu việc do [Bb]linh

ân sẽ [C7]hanh thông muôn [F]phần

[Bb]Tuy gặp thời không, không nao,

[Eb]Dẫn chúng đường [Bb]hẹp vào,

[F7]Truyền cùng mọi [Bb]phương,

Christ đã [Cm]chết [F]thay tội [Bb]nhân.

Điệp khúc

[F7]Kíp lo vớt [Bb]kẻ linh đinh,

[F7]Cứu ai sắp [Bb]bỏ mình,

[Eb]Jê-sus giàu [Bb]lòng thương xót,

[Cm]Chắc [F7]cho trùng [Bb]sinh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập