William H. Doane, 1870
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1870

Câu 1

1.Lo vực người đang luân vong,

Sẵn vớt kẻ giữa dòng,

thương xót giúp

chúng thoát ác, xa mộ phần;

Tuôn lụy vì ai long đong,

Đỡ nâng ai tuyệt vọng,

Truyền danh Jê-sus

ban cứu ân cho tội nhân.

Điệp khúc

Kíp lo vớt kẻ linh đinh,

Cứu ai sắp bỏ mình,

-sus giàu lòng thương xót,

Chắc cho trùng sinh.

Câu 2

2.Tuy họ làm ngơ xây tai,

Chúa vẫn thương, trông hoài,

Chờ đợi hoan nghinh

ai hối tâm, tin nhận Ngài;

Nên tận tình khuyên ai ai,

Cứ thiết tha khuyên nài,

Ngài bằng lòng tha

ai quyết tâm tin Ngài ngay.

Điệp khúc

Kíp lo vớt kẻ linh đinh,

Cứu ai sắp bỏ mình,

-sus giàu lòng thương xót,

Chắc cho trùng sinh.

Câu 3

3.Muôn lòng bị Sa-tan lôi

Cuốn giáo linh chôn vùi,

thoạt gặp thiên ân

đưa đến nhen lên lại hừng;

Khi chạm bàn tay yêu thương,

Cảm xúc ơn khôn lường,

Nhịp đàn năm xưa,

nay trổi vang không hề ngưng.

Điệp khúc

Kíp lo vớt kẻ linh đinh,

Cứu ai sắp bỏ mình,

-sus giàu lòng thương xót,

Chắc cho trùng sinh.

Câu 4

4.Lo vực người luân vong nay,

Ắt Chúa ta vui rày,

Hầu việc do linh

ân sẽ hanh thông muôn phần

Tuy gặp thời không, không nao,

Dẫn chúng đường hẹp vào,

Truyền cùng mọi phương,

Christ đã chết thay tội nhân.

Điệp khúc

Kíp lo vớt kẻ linh đinh,

Cứu ai sắp bỏ mình,

-sus giàu lòng thương xót,

Chắc cho trùng sinh.

Mới truy cập