Lizzie S. Tourjeùe, s. 1858

Câu 1

1.Rộng lớn thay ân trạch Chúa cương,

Biển đông khôn so được một ly;

Ngài hình phạt vẫn dồi dào tình thương,

Ôi, ân điển ta hằng nhớ ghi.

Câu 2

2.Ngài sẵn hoan nghinh tội nhân biết bao,

Đổ ơn thiêng dồi dào tâm linh;

Từ bi vượt bể rộng tốt trời cao,

Linh năng huyết chữa bệnh chúng sinh.

Câu 3

3.Thật huyết -sus quyền phép rất cao,

Cứu ta trong sạch tội ô nay;

Thật bởi Đầu đã chịu những phiền lao,

Nên chi thể vui mừng, phước thay.

Câu 4

4.Lòng Chúa khoan nhân huyềnsiêu cao,

Trí ta không đo lường được đâu;

Sự nhân từ Giê--va dường nao,

Không ai hiểu bao dài mấy sâu.

Câu 5

5.Ồ, ước chi tâm nầy hết hoang mang,

Để tôi tin lời Ngài hân hoan;

Đời tôi hằng chói rạng tia thần quang,

Trong nhân đức Jê-sus chứa chan.

Mới truy cập