Lizzie S. Tourjeùe, s. 1858

Câu 1

[C]1.Rộng lớn [G7]thay ân [G7]trạch Chúa [C7]vô cương,

[F]Biển đông [G7]khôn so [D7]được một [G]ly;

[G7]Ngài hình [C]phạt vẫn [G7]dồi dào [C]tình thương,

[Am]Ôi, ân [F]điển ta [G7]hằng nhớ [C]ghi.

Câu 2

[C]2.Ngài sẵn [G7]hoan nghinh [G7]tội nhân [C7]biết bao,

[F]Đổ ơn [G7]thiêng dồi [D7]dào tâm [G]linh;

[G7]Từ bi [C]vượt bể [G7]rộng tốt [C]trời cao,

[Am]Linh năng [F]huyết chữa [G7]bệnh chúng [C]sinh.

Câu 3

[C]3.Thật huyết [G7]Jê-sus [G7]quyền phép [C7]rất cao,

[F]Cứu ta [G7]trong sạch [D7]tội ô [G]nay;

[G7]Thật bởi [C]Đầu đã [G7]chịu những [C]phiền lao,

[Am]Nên chi [F]thể vui [G7]mừng, phước [C]thay.

Câu 4

[C]4.Lòng Chúa [G7]khoan nhân [G7]huyền[C7]siêu cao,

[F]Trí ta [G7]không đo [D7]lường được [G]đâu;

[G7]Sự nhân [C]từ Giê-[G7]hô-va [C]dường nao,

[Am]Không ai [F]hiểu bao [G7]dài mấy [C]sâu.

Câu 5

[C]5.Ồ, ước [G7]chi tâm [G7]nầy hết [C7]hoang mang,

[F]Để tôi [G7]tin lời [D7]Ngài hân [G]hoan;

[G7]Đời tôi [C]hằng chói [G7]rạng tia [C]thần quang,

[Am]Trong nhân [F]đức Jê-[G7]sus chứa [C]chan.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập