Câu 1

1.Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian,

Đã giáng sinh chịu bao khổ nàn;

Thập tự giá thân Jê-sus huyết chan,

Bởi chính tôi Ngài bỏ mạng vàng.

Điệp khúc

Ôi, ân điển bởi Thượng Đế nhân lành,

Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh!

Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh,

Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

Câu 2

2.Tội nhân thế trăm ngàn xưa Chúa mang,

Cứu những ai lòng tin vững vàng;

Nhìn xem chỗ hông Ngài xưa huyết chan,

Chữ tín trung nguyền giữ vẹn toàn.

Điệp khúc

Ôi, ân điển bởi Thượng Đế nhân lành,

Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh!

Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh,

Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

Câu 3

3.Kìa, hông huyết xưa vì ta đổ ra,

Để tẩy thanh tội ô ác ;

Ngài luôn gõ, mong vào tâm khảm ta,

Tiếp Chúa mau, đừng cứ dần dà.

Điệp khúc

Ôi, ân điển bởi Thượng Đế nhân lành,

Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh!

Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh,

Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

Câu 4

4.Cùng ai đó đôi lời khuyên khá nghe,

Tỉnh thức canh nhìn quanh bốn bề;

Đừng như kẻ đêm ngày luôn ngủ mê,

Chúa tái lâm Ngài rước ta về.

Điệp khúc

Ôi, ân điển bởi Thượng Đế nhân lành,

Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh!

Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh,

Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập