Ca dao Anh
Dịch lời của Richard J. Oliver, 1921

Câu 1

1.Diệu [Bb]bấy! núi ân [Eb]điển cao, cao [Bb]vượt trời,

Diệu bấy! Thẳm sâu [C7]thay dòng ân [F]điển,

[F7] Diệu [Bb]bấy! biển ân [Eb]điển kia rộng [Bb]tuyệt vời,

Ồ, [Eb]ân điển trên [F7]tôi thật vô [Bb]biên.

Điệp khúc

Diệu [Bb]thay! [Eb]Kỳ [Cm]bấy!

Chúa [F7]ban cho tâm hồn tôi [Bb]bao ân [Gm]điển;

[Bb]Diệu [Bb7]thay! [Eb]Kỳ [C7]bấy!

Điển [F7]ân ban cho tôi từ thượng [Bb]thiên.

Câu 2

2.Diệu [Bb]bấy! tiếng ân [Eb]điển nghe vui [Bb]lạ kỳ,

Diệu bấy! láng lai [C7]muôn trùng ân [F]điển;

[F7] Diệu [Bb]bấy! bởi ân [Eb]điển đâu công [Bb]lao gì,

Nhờ [Eb]ân điển tôi [F7]được chuộc, bình [Bb]yên.

Điệp khúc

Diệu [Bb]thay! [Eb]Kỳ [Cm]bấy!

Chúa [F7]ban cho tâm hồn tôi [Bb]bao ân [Gm]điển;

[Bb]Diệu [Bb7]thay! [Eb]Kỳ [C7]bấy!

Điển [F7]ân ban cho tôi từ thượng [Bb]thiên.

Câu 3

3.Diệu [Bb]bấy! bởi ân [Eb]điển tuôn vui [Bb]vượt trần,

Diệu bấy! nếm say [C7]bao mùi ân [F]điển;

[F7] Diệu [Bb]bấy! quả ân [Eb]điển ban cho [Bb]vô ngần,

Ồ, [Eb]ân điển trên [F7]tôi thật vô [Bb]biên.

Điệp khúc

Diệu [Bb]thay! [Eb]Kỳ [Cm]bấy!

Chúa [F7]ban cho tâm hồn tôi [Bb]bao ân [Gm]điển;

[Bb]Diệu [Bb7]thay! [Eb]Kỳ [C7]bấy!

Điển [F7]ân ban cho tôi từ thượng [Bb]thiên.

Câu 4

4.Diệu [Bb]bấy! bởi ân [Eb]điển tôi canh [Bb]đợi hoài,

Diệu bấy! mãi tươi [C7]vui nhờ ân [F]điển,

[F7] Diệu [Bb]bấy! bởi ân [Eb]điển tôi gặp [Bb]mặt Ngài,

Thật [Eb]ân điển xui [F7]tôi ngợi trường [Bb]thiên.

Điệp khúc

Diệu [Bb]thay! [Eb]Kỳ [Cm]bấy!

Chúa [F7]ban cho tâm hồn tôi [Bb]bao ân [Gm]điển;

[Bb]Diệu [Bb7]thay! [Eb]Kỳ [C7]bấy!

Điển [F7]ân ban cho tôi từ thượng [Bb]thiên.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập