Câu 1

1.Diệu bấy! núi ân điển cao, cao vượt trời,

Diệu bấy! Thẳm sâu thay dòng ân điển,

Diệu bấy! biển ân điển kia rộng tuyệt vời,

Ồ, ân điển trên tôi thật vô biên.

Điệp khúc

Diệu thay! Kỳ bấy!

Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển;

Diệu thay! Kỳ bấy!

Điển ân ban cho tôi từ thượng thiên.

Câu 2

2.Diệu bấy! tiếng ân điển nghe vui lạ kỳ,

Diệu bấy! láng lai muôn trùng ân điển;

Diệu bấy! bởi ân điển đâu công lao gì,

Nhờ ân điển tôi được chuộc, bình yên.

Điệp khúc

Diệu thay! Kỳ bấy!

Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển;

Diệu thay! Kỳ bấy!

Điển ân ban cho tôi từ thượng thiên.

Câu 3

3.Diệu bấy! bởi ân điển tuôn vui vượt trần,

Diệu bấy! nếm say bao mùi ân điển;

Diệu bấy! quả ân điển ban cho ngần,

Ồ, ân điển trên tôi thật vô biên.

Điệp khúc

Diệu thay! Kỳ bấy!

Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển;

Diệu thay! Kỳ bấy!

Điển ân ban cho tôi từ thượng thiên.

Câu 4

4.Diệu bấy! bởi ân điển tôi canh đợi hoài,

Diệu bấy! mãi tươi vui nhờ ân điển,

Diệu bấy! bởi ân điển tôi gặp mặt Ngài,

Thật ân điển xui tôi ngợi trường thiên.

Điệp khúc

Diệu thay! Kỳ bấy!

Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển;

Diệu thay! Kỳ bấy!

Điển ân ban cho tôi từ thượng thiên.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập