Câu 1

1.Nhẹ nhàng thay bước theo chân Jê-sus,

Ngày đêm bước, bước đi vững an;

Hằng noi theo dấu chân Ngài chăm chú,

Đồng bước đi, bước đi suốt đường.

Điệp khúc

Đi từng bước, bước bước đi,

Theo Jê-sus tôi băng sương,

Đêm ngày bước, bước bước đi,

Theo gót Jê-sus trọn đường.

Câu 2

2.Cùng Jê-sus bước đi an bình thay,

Hằng nương sát cánh tay Jê-sus;

Ngài đưa đi đến đâu nguyền theo đấy,

Tuyệt chẳng vương ác mưu kẻ thù.

Điệp khúc

Đi từng bước, bước bước đi,

Theo Jê-sus tôi băng sương,

Đêm ngày bước, bước bước đi,

Theo gót Jê-sus trọn đường.

Câu 3

3.Cùng Jê-sus bước đi không nhìn quanh,

Từng giây phút quyết vui bước theo;

Vượt đồi cao, dẫu thân nầy không cánh,

Từng bước tôi cứ thong thả trèo.

Điệp khúc

Đi từng bước, bước bước đi,

Theo Jê-sus tôi băng sương,

Đêm ngày bước, bước bước đi,

Theo gót Jê-sus trọn đường.

Câu 4

4.Nguyền gần hơn với -sus Ngài ơi,

Ngày đêm bước, bước đi vững an;

Nhìn chăm chăm dấu chơn Ngài đi tới,

Đồng bước đi, bước đi suốt đường.

Điệp khúc

Đi từng bước, bước bước đi,

Theo Jê-sus tôi băng sương,

Đêm ngày bước, bước bước đi,

Theo gót Jê-sus trọn đường.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập