William J. Kirkpatrick, 1890
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1890

Câu 1

1.Chỉ Jê-sus siêu phàm

chính Cứu Chúa tôi,

Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời;

Chỗ hóc Đá thiêng kia

đem hồn, linh tôi yên giấu,

đây tôi vui xem sông linh mầu.

Điệp khúc

Hồn tôi Jê-sus đem

đặt chỗ hóc Đá vững an,

Bóng linh thạch che dài

đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi

trong chỗ thâm uyên thay,

Cánh tay Jê-sus che an ninh nay

Cánh thiêng che trùm

khiến bình tịnh thay.

Câu 2

2.Chỉ Jê-sus siêu phàm

chính Cứu Chúa tôi,

Cất gánh ác khiên ra khỏi tôi rồi;

Chúa đỡ nâng tâm tôi

không dời lay, không nao núng,

Bổ thêm cho tôi linh năng vô thường.

Điệp khúc

Hồn tôi Jê-sus đem

đặt chỗ hóc Đá vững an,

Bóng linh thạch che dài

đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi

trong chỗ thâm uyên thay,

Cánh tay Jê-sus che an ninh nay

Cánh thiêng che trùm

khiến bình tịnh thay.

Câu 3

3.Mỗi phút phước thiêng vô tận

Ngài đổ xuống biết bao,

Mỗi phút ơn lành dường suối tuôn dào,

Bởi thế trước ngôi tôn

vinh lòng tôi vui ca xướng,

Đấng yêu thương mua tôi cách lạ tình.

Điệp khúc

Hồn tôi Jê-sus đem

đặt chỗ hóc Đá vững an,

Bóng linh thạch che dài

đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi

trong chỗ thâm uyên thay,

Cánh tay Jê-sus che an ninh nay

Cánh thiêng che trùm

khiến bình tịnh thay.

Câu 4

4.Lúc cất lên cao tôi được

cùng khoác áo trắng tinh,

Rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình;

Với cả thiên dân chung

hòa giọng hoan ca cung kính

Cứu ân cao siêu yêu thương trọn cùng.

Điệp khúc

Hồn tôi Jê-sus đem

đặt chỗ hóc Đá vững an,

Bóng linh thạch che dài

đất khô hạn;

Ngài lấy ái đức phủ tôi

trong chỗ thâm uyên thay,

Cánh tay Jê-sus che an ninh nay

Cánh thiêng che trùm

khiến bình tịnh thay.

Mới truy cập