George C. Stebbins
Dịch lời của C.C. Luther

Câu 1

1.Mai đây tôi về với Chúa trên trời

mang tay không gặp Chúa thôi sao?

Bao nhiêu công việc nếu bỏ qua hoài,

chiến thắng đâu? Lấy chi dâng Ngài?

Điệp khúc

Đến với Đấng thay tôi huyết tuôn trào,

đến với Chúa tay trắng thôi sao?

Mai đây tôi về với Chúa muôn loài,

chẳng lẽ khôngchi dâng Ngài.

Câu 2

2.Tôi không lo sự chết đến trong đời

khi Jê-sus chuộc cứu tôi rồi!

Nhưng tay không gặp Chúa thôi sao đành

biết nói chi với Đấng yêu mình!

Điệp khúc

Đến với Đấng thay tôi huyết tuôn trào,

đến với Chúa tay trắng thôi sao?

Mai đây tôi về với Chúa muôn loài,

chẳng lẽ khôngchi dâng Ngài.

Câu 3

3.Ai ơi! Nên làm gấp những công việc

ngay khi đang còn giữa ban ngày.

Đêm buông mau là hết bao hội;

hãy gắng lo cứu linh hồn người.

Điệp khúc

Đến với Đấng thay tôi huyết tuôn trào,

đến với Chúa tay trắng thôi sao?

Mai đây tôi về với Chúa muôn loài,

chẳng lẽ khôngchi dâng Ngài.

Mới truy cập