William J. Kirkpatrick, 1890
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1890

Câu 1

1.Chỉ [D]có Jê-sus siêu phàm

[G]chính Cứu Chúa [D]tôi,

Cứu Chúa thật lạ [D]lùng muôn muôn [A]đời;

[A7] Chỗ [D]hóc Đá thiêng kia

đem hồn, [G]linh tôi yên giấu,

[D]đây tôi vui [A7]xem sông linh [D]mầu.

Điệp khúc

Hồn [A7]tôi Jê-sus đem

đặt chỗ [D]hóc Đá vững an,

Bóng [A7]linh thạch che dài

đất khô [D]hạn;

Ngài lấy ái đức [D]phủ tôi

trong [G]chỗ thâm uyên thay,

Cánh [D]tay Jê-sus [A7]che an ninh [D]nay

[A] [D] [G]Cánh [D]thiêng che trùm

[A7]khiến bình tịnh [D]thay.

Câu 2

2.Chỉ [D]có Jê-sus siêu phàm

[G]chính Cứu Chúa [D]tôi,

Cất gánh ác khiên [D]ra khỏi tôi [A]rồi;

[A7] Chúa [D]đỡ nâng tâm tôi

không dời [G]lay, không nao núng,

Bổ [D]thêm cho tôi [A7]linh năng vô [D]thường.

Điệp khúc

Hồn [A7]tôi Jê-sus đem

đặt chỗ [D]hóc Đá vững an,

Bóng [A7]linh thạch che dài

đất khô [D]hạn;

Ngài lấy ái đức [D]phủ tôi

trong [G]chỗ thâm uyên thay,

Cánh [D]tay Jê-sus [A7]che an ninh [D]nay

[A] [D] [G]Cánh [D]thiêng che trùm

[A7]khiến bình tịnh [D]thay.

Câu 3

3.Mỗi [D]phút phước thiêng vô tận

Ngài [G]đổ xuống biết [D]bao,

Mỗi phút ơn lành [D]dường suối tuôn [A]dào,

[A7] Bởi [D]thế trước ngôi tôn

vinh lòng [G]tôi vui ca xướng,

Đấng [D]yêu thương mua [A7]tôi cách lạ [D]tình.

Điệp khúc

Hồn [A7]tôi Jê-sus đem

đặt chỗ [D]hóc Đá vững an,

Bóng [A7]linh thạch che dài

đất khô [D]hạn;

Ngài lấy ái đức [D]phủ tôi

trong [G]chỗ thâm uyên thay,

Cánh [D]tay Jê-sus [A7]che an ninh [D]nay

[A] [D] [G]Cánh [D]thiêng che trùm

[A7]khiến bình tịnh [D]thay.

Câu 4

4.Lúc [D]cất lên cao tôi được

cùng [G]khoác áo trắng [D]tinh,

Rước Chúa quang lâm [D]từ trên thiên [A]đình;

[A7] Với [D]cả thiên dân chung

hòa giọng [G]hoan ca cung kính

Cứu [D]ân cao siêu [A7]yêu thương trọn cùng.

Điệp khúc

Hồn [A7]tôi Jê-sus đem

đặt chỗ [D]hóc Đá vững an,

Bóng [A7]linh thạch che dài

đất khô [D]hạn;

Ngài lấy ái đức [D]phủ tôi

trong [G]chỗ thâm uyên thay,

Cánh [D]tay Jê-sus [A7]che an ninh [D]nay

[A] [D] [G]Cánh [D]thiêng che trùm

[A7]khiến bình tịnh [D]thay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập