Daniel B. Towner, 1887
Dịch lời của J. H. Sammis, 1887

Câu 1

1.Cùng đi với Chúa mỗi ngày,

Lời Kinh Thánh sáng soi đây,

Được sự vinh hiển huy hoàng

Chúa muôn đời;

Vì vâng ý Chúa trên trời,

Ngài vui dẫn dắt ta hoài,

Và cùng mọi kẻ hay

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 2

2.Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù,

Nầy không bóng tôi âm u,

Nụ cười Christ đánh tan mọi

lớp sương đời;

Còn đâu thổn thức bơ thờ,

Còn đâu khóc lóc nghi ngờ,

Hồi mà ta quyết tâm

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 3

3.Còn đâu phải gánh nặng nề,

Còn đâu khổ ách đê mê,

Mọi việc ta Chúa toan

đền đáp rộng rời;

Lòng không bối rối, lo buồn,

Mặt không nhăn nheo thẹn thuồng,

Vì thật được phước do tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 4

4.Phàm nhơn chẳng thể suy lường,

Niềm vui của Đấng yêu thương,

Thực nghiệm duy kẻ vui lòng

hiến trọn đời;

Nhờ ân điển Chúa dạy bày,

Sự vui vẻ ấy chi tày,

Thuộc mọi kẻ quyết tâm

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 5

5.Thần Linh ấn chứng trong lòng,

Cùng Jê-sus Christ giao thông,

Được Ngài vui ở bên mình

mãi không rời;

Ngài sai khiến, quyết vâng hoài!

Dạ! Tôi đây đang trông Ngài,

Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Mới truy cập