Câu 1

1.Cùng đi với Chúa mỗi ngày,

Lời Kinh Thánh sáng soi đây,

Được sự vinh hiển huy hoàng

Chúa muôn đời;

Vì vâng ý Chúa trên trời,

Ngài vui dẫn dắt ta hoài,

Và cùng mọi kẻ hay

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 2

2.Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù,

Nầy không bóng tôi âm u,

Nụ cười Christ đánh tan mọi

lớp sương đời;

Còn đâu thổn thức bơ thờ,

Còn đâu khóc lóc nghi ngờ,

Hồi mà ta quyết tâm

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 3

3.Còn đâu phải gánh nặng nề,

Còn đâu khổ ách đê mê,

Mọi việc ta Chúa toan

đền đáp rộng rời;

Lòng không bối rối, lo buồn,

Mặt không nhăn nheo thẹn thuồng,

Vì thật được phước do tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 4

4.Phàm nhơn chẳng thể suy lường,

Niềm vui của Đấng yêu thương,

Thực nghiệm duy kẻ vui lòng

hiến trọn đời;

Nhờ ân điển Chúa dạy bày,

Sự vui vẻ ấy chi tày,

Thuộc mọi kẻ quyết tâm

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 5

5.Thần Linh ấn chứng trong lòng,

Cùng Jê-sus Christ giao thông,

Được Ngài vui ở bên mình

mãi không rời;

Ngài sai khiến, quyết vâng hoài!

Dạ! Tôi đây đang trông Ngài,

Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.

Điệp khúc 1

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập