Robert Lowry, 1872
Dịch lời của Annie S. Hawks, 1872

Câu 1

1.Ôi [Ab]Chúa, Đấng tôi cần luôn,

Duy [Db]Chúa nhân [Ab]lành,

Dịu [Eb7]êm ấy duy lời [Ab]Chúa

Giúp [Eb]tôi [Bb7]an [Eb]bình.

Điệp khúc

Mỗi [Ab]phút cần Chúa giúp [Eb7]đỡ tôi,

[Eb]Nương nhờ cánh Jê-[Ab]sus hoài;

Xin [Db]ban phước cho tôi [Ab]từng giây,

Câu 2

2.Ôi [Ab]Chúa, Đấng tôi cần luôn,

Xin [Db]Chúa luôn [Ab]gần,

[Eb7]ma hết phương lừa [Ab]dối

Khi [Eb]Chúa [Bb7]ở [Eb]gần.

Điệp khúc

Mỗi [Ab]phút cần Chúa giúp [Eb7]đỡ tôi,

[Eb]Nương nhờ cánh Jê-[Ab]sus hoài;

Xin [Db]ban phước cho tôi [Ab]từng giây,

Câu 3

3.Ôi [Ab]Chúa, Đấng tôi cần luôn,

Khi [Db]vui hay [Ab]buồn,

Đời [Eb7]tôi nếu ra ngoài [Ab]Chúa

[Eb]hỏng [Bb7]buông [Eb]tuồng.

Điệp khúc

Mỗi [Ab]phút cần Chúa giúp [Eb7]đỡ tôi,

[Eb]Nương nhờ cánh Jê-[Ab]sus hoài;

Xin [Db]ban phước cho tôi [Ab]từng giây,

Câu 4

4.Ôi [Ab]Chúa, Đấng tôi cần luôn,

Chân [Db]thánh duy [Ab]Ngài;

Nguyền [Eb7]luôn khiến tôi thuộc [Ab]Chúa,

Hỡi [Eb]Chúa [Bb7]thiên [Eb]đài.

Điệp khúc

Mỗi [Ab]phút cần Chúa giúp [Eb7]đỡ tôi,

[Eb]Nương nhờ cánh Jê-[Ab]sus hoài;

Xin [Db]ban phước cho tôi [Ab]từng giây,


Danh sách hợp âm

Mới truy cập