Câu 1

1.Ôi Chúa, Đấng tôi cần luôn,

Duy Chúa nhân lành,

Dịu êm ấy duy lời Chúa

Giúp tôi an bình.

Điệp khúc

Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi,

Nương nhờ cánh Jê-sus hoài;

Xin ban phước cho tôi từng giây,

Câu 2

2.Ôi Chúa, Đấng tôi cần luôn,

Xin Chúa luôn gần,

ma hết phương lừa dối

Khi Chúa gần.

Điệp khúc

Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi,

Nương nhờ cánh Jê-sus hoài;

Xin ban phước cho tôi từng giây,

Câu 3

3.Ôi Chúa, Đấng tôi cần luôn,

Khi vui hay buồn,

Đời tôi nếu ra ngoài Chúa

hỏng buông tuồng.

Điệp khúc

Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi,

Nương nhờ cánh Jê-sus hoài;

Xin ban phước cho tôi từng giây,

Câu 4

4.Ôi Chúa, Đấng tôi cần luôn,

Chân thánh duy Ngài;

Nguyền luôn khiến tôi thuộc Chúa,

Hỡi Chúa thiên đài.

Điệp khúc

Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi,

Nương nhờ cánh Jê-sus hoài;

Xin ban phước cho tôi từng giây,

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập