William B. Bradbury, 1862
Dịch lời của Elizabeth Codner, 1860

Câu 1

[G]1.Tôi nghe nói hạnh [D7]phúc như [G]mưa dào,

[D7]Từ nơi [C]Chúa đổ [D7]tuôn dường [G]bao;

[G]Trận mưa thấm nhuần [D7]đất đang [G]khô khan,

[D7]Nguyện tôi [C]hưởng đôi [G]giọt [D7]Ngài [G]ban.

[G]Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện ban [D7]ít giọt [G]phước [D7]thiên [G]đình.

Câu 2

[G]2.Tôi nguyên đứa đầy [D7]dẫy tâm [G]ô tội,

[D7]Nguyện Cha [C]chớ bỏ [D7]tôi mồ [G]côi;

[G]Dầu Cha có quyền [D7]bỏ tôi [G]trăm phần,

[D7]Nguyện thương [C]xót, giáng [G]cho [D7]hồng [G]ân.

[G]Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện thương [D7]xót, dội [G]xuống [D7]phước [G]lành.

Câu 3

[G]3.Lạy Chân Chúa, đừng [D7]bỏ tôi [G]cô đơn,

[D7]Nguyện khăng [C]khít luôn [D7]trong Ngài [G]hơn;

[G]Tôi khao khát Ngài [D7]xuống cơn [G]mưa dồi,

[D7]Hồi kêu [C]kẻ khác, [G]xin [D7]gọi [G]tôi.

[G]Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện nghe [D7]Chúa gọi [G]đến [D7]tên [G]mình.

Câu 4

[G]4.Thần Linh hỡi, đừng [D7]lướt qua [G]tôi nay,

[D7]Ngài hay [C]chữa kẻ [D7]đui nhìn [G]ngay;

[G]Vị minh chứng về [D7]Chúa Jê-[G]sus ôi,

[D7]Dùng chân [C]lý thuyết [G]phục [D7]lòng [G]tôi.

[G]Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện Linh [D7]thuyết phục [G]suốt [D7]thiên [G]trình.

Câu 5

[G]5.Tình yêu Chúa, thuần [D7]khiết, không [G]sai di,

[D7]Quyền huyết [C]báu muôn [D7]năm còn [G]y,

[G]Và ân điển rộng [D7]lớn không [G]chi tày,

[D7]Nguyện soi [C]rõ trong [G]tôi [D7]hiện [G]nay.

[G]Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện soi [D7]rõ hạnh [G]phước [D7]thiên [G]đình.

Câu 6

[G]6.Nguyện Cha đoái người [D7]vốn luân [G]vong nầy,

[D7]Rày kết [C]với Jê-[D7]sus một [G]dây,

[G]Dòng sông sống tràn [D7]chảy luôn [G]đêm ngày,

[D7]Nguyện sông [C]ấy chảy [G]vô [D7]lòng [G]ngay.

[G]Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện sông [D7]sống đầy [G]dẫy [D7]tâm [G]tình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập