William B. Bradbury, 1862
Dịch lời của Elizabeth Codner, 1860

Câu 1

1.Tôi nghe nói hạnh phúc như mưa dào,

Từ nơi Chúa đổ tuôn dường bao;

Trận mưa thấm nhuần đất đang khô khan,

Nguyện tôi hưởng đôi giọt Ngài ban.

Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện ban ít giọt phước thiên đình.

Câu 2

2.Tôi nguyên đứa đầy dẫy tâm ô tội,

Nguyện Cha chớ bỏ tôi mồ côi;

Dầu Cha có quyền bỏ tôi trăm phần,

Nguyện thương xót, giáng cho hồng ân.

Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện thương xót, dội xuống phước lành.

Câu 3

3.Lạy Chân Chúa, đừng bỏ tôi đơn,

Nguyện khăng khít luôn trong Ngài hơn;

Tôi khao khát Ngài xuống cơn mưa dồi,

Hồi kêu kẻ khác, xin gọi tôi.

Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện nghe Chúa gọi đến tên mình.

Câu 4

4.Thần Linh hỡi, đừng lướt qua tôi nay,

Ngài hay chữa kẻ đui nhìn ngay;

Vị minh chứng về Chúa Jê-sus ôi,

Dùng chân thuyết phục lòng tôi.

Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện Linh thuyết phục suốt thiên trình.

Câu 5

5.Tình yêu Chúa, thuần khiết, không sai di,

Quyền huyết báu muôn năm còn y,

ân điển rộng lớn không chi tày,

Nguyện soi trong tôi hiện nay.

Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện soi hạnh phước thiên đình.

Câu 6

6.Nguyện Cha đoái người vốn luân vong nầy,

Rày kết với Jê-sus một dây,

Dòng sông sống tràn chảy luôn đêm ngày,

Nguyện sông ấy chảy lòng ngay.

Như phận tôi tuy hèn khinh,

Nguyện sông sống đầy dẫy tâm tình.

Mới truy cập