H. R. Palmer, 1879
Dịch lời của W. E. Witter

Câu 1

[F]1.Lúc anh nghe [Bb]Chúa gọi cách chân [F]thành,

[C7]Chạy mau [F]đến!

Chúng tôi đang [Bb]khấn nguyện thế cho [F]anh,

[C7]Về gấp [F]lên!

[F]Chính [C7]anh nên nhận Chúa [F]ngay hôm [F]nay,

[C7]Chạy mau [F]đến!

[F]Chính [C7]ngay cơ hội biết [F]Jê-sus [F]đây,

[C7]Về gấp [F]lên!

Câu 2

[F]2.Kiếp trần anh [Bb]gánh nặng phải không [F]nào,

[C7]Chạy mau [F]đến!

Hãy trao cho [Bb]Chúa mọi nỗi gian [F]lao,

[C7]Về gấp [F]lên!

[F]Jê-[C7]sus không lừa dối [F]anh bao [F]giờ,

[C7]Chạy mau [F]đến!

[F]Chúa [C7]cứu anh ngay, chớ [F]nên[F]thờ,

[C7]Về gấp [F]lên!

Câu 3

[F]3.Anh nên nghe [Bb]Đấng từ ái khuyên [F]nài,

[C7]Chạy mau [F]đến!

Nên mau mau [Bb]đến nhận phước nơi [F]Ngài,

[C7]Về gấp [F]lên!

[F]Lúc [C7]anh nghe Ngài nhủ [F]khuyên êm [F]đềm,

[C7]Chạy mau [F]đến!

[F]Lúc [C7]chúng tôi cầu thế [F]anh trọn [F]niềm,

[C7]Về gấp [F]lên!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập