Simeon B. March, 1834
Lời dịch của Charles Wesley, 1740

Câu 1

1.Jê-sus Đấng hằng yêu thương tôi,

Tôi mong đến nghiêng trên ngực Ngài,

Lúc sóng bủa ầm bên chân tôi,

Trong khi bão tố đang vang dội,

Xin che tôi, xin giấu kín luôn,

Cho qua cơn mưa ác, gió ôn;

Thẳng đến bến bình yên thiên môn,

Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn.

Câu 2

2.Há có chốn nào an ninh hơn,

Duy trong Chúa quyết không nao sờn;

Chúa chớ bỏ mình tôi cô đơn,

Xin an ủi, bổ dưỡng tâm hồn.

Tôi trông mong nơi Chúa nhất tâm,

Duy Jê-sus sung sức giúp thêm;

Chỗ hiểm yếu dù tôi nan kham,

Xin thương lấy cánh phủ che giùm.

Câu 3

3.Chúa có đủ cần nhu cho tôi,

Duy trong Chúa phước chan ơn dồi;

Đỡ kẻ ngã, dìu ai đang đui,

Nâng ai yếu, giúp kẻ suy đồi.

Danh Jê-sus cao khiết chí tinh,

Riêng thân tôi dơ bẩn đáng khinh,

Ác uế chứa đầy trong tâm linh,

Nhưng Chân Chúa có lắm ơn lành.

Câu 4

4.Ơn cao sâu từ -sus tôi,

Ơn bôi xóa khỏa lấp muôn tội;

Suối cứu rỗi nguyện xin tuôn sôi,

Ban tôi sống thánh khiết trọn đời.

-sus Christ sông nước sống tôi,

Ban nhưng không, tôi uống thỏa thôi;

Khiến ở đáy lòng tôi phun sôi,

Tuôn lai láng lưu thông muôn đời.

Mới truy cập