J. H. Stockton, 1813-1877
Lời dịch của Wm. Hunter, 1811-1877

Câu 1

1.Vui [Eb]thay ta được hằng gần bên nơi

Danh [Eb]y độc [Gm]nhất[Bb]Jê-[Eb]sus;

Tiếng [Eb]Chúa khiến lòng buồn bực tươi vui,

Mau nghe lời phán từ [Bb]Jê-[Eb]sus.

Điệp khúc

[Eb]Nhạc thiên sứ đồng [Ab]tấu ly [Eb]kỳ,

Hòa tiếng [Cm]thánh đồ [Ab]khắp năm [Eb]châu,

[Eb]Hát nhịp nhàng ngợi [Eb]khen danh y

Jê-sus, Chính mình [Bb7]Jê-[Eb]sus.

Câu 2

2.Bao [Eb]nhiêu tội tình đều được buông tha,

Mau [Eb]nghe lời [Gm]phán từ [Bb]Jê-[Eb]sus;

Khoan [Eb]thai lên đường đồng về nhà Cha,

Nâng kim miện đứng cùng [Bb]Jê-[Eb]sus.

Điệp khúc

[Eb]Nhạc thiên sứ đồng [Ab]tấu ly [Eb]kỳ,

Hòa tiếng [Cm]thánh đồ [Ab]khắp năm [Eb]châu,

[Eb]Hát nhịp nhàng ngợi [Eb]khen danh y

Jê-sus, Chính mình [Bb7]Jê-[Eb]sus.

Câu 3

3.Chiên [Eb]Con Thiên Phụ rày được tôn vinh,

Tôi [Eb]tin nhận [Gm]chính mình [Bb]Jê-[Eb]sus;

Danh [Eb]Jê-sus lòng nầy luôn hoan nghinh,

Tôi yêu chuộng mỹ hiệu [Bb]Jê-[Eb]sus.

Điệp khúc

[Eb]Nhạc thiên sứ đồng [Ab]tấu ly [Eb]kỳ,

Hòa tiếng [Cm]thánh đồ [Ab]khắp năm [Eb]châu,

[Eb]Hát nhịp nhàng ngợi [Eb]khen danh y

Jê-sus, Chính mình [Bb7]Jê-[Eb]sus.

Câu 4

4.Bao [Eb]nhiêu kính sợ tội ô quăng xa,

Do [Eb]tâm hồn [Gm]đã nhờ [Bb]Jê-[Eb]sus;

Tôi [Eb]vui nghe vịnh một bài thi ca,

Danh y tuyệt đối là [Bb]Jê-[Eb]sus.

Điệp khúc

[Eb]Nhạc thiên sứ đồng [Ab]tấu ly [Eb]kỳ,

Hòa tiếng [Cm]thánh đồ [Ab]khắp năm [Eb]châu,

[Eb]Hát nhịp nhàng ngợi [Eb]khen danh y

Jê-sus, Chính mình [Bb7]Jê-[Eb]sus.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập