J. H. Stockton, 1813-1877
Lời dịch của Wm. Hunter, 1811-1877

Câu 1

1.Vui thay ta được hằng gần bên nơi

Danh y độc nhất-sus;

Tiếng Chúa khiến lòng buồn bực tươi vui,

Mau nghe lời phán từ -sus.

Điệp khúc

Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ,

Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu,

Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y

Jê-sus, Chính mình -sus.

Câu 2

2.Bao nhiêu tội tình đều được buông tha,

Mau nghe lời phán từ -sus;

Khoan thai lên đường đồng về nhà Cha,

Nâng kim miện đứng cùng -sus.

Điệp khúc

Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ,

Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu,

Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y

Jê-sus, Chính mình -sus.

Câu 3

3.Chiên Con Thiên Phụ rày được tôn vinh,

Tôi tin nhận chính mình -sus;

Danh -sus lòng nầy luôn hoan nghinh,

Tôi yêu chuộng mỹ hiệu -sus.

Điệp khúc

Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ,

Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu,

Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y

Jê-sus, Chính mình -sus.

Câu 4

4.Bao nhiêu kính sợ tội ô quăng xa,

Do tâm hồn đã nhờ -sus;

Tôi vui nghe vịnh một bài thi ca,

Danh y tuyệt đối là -sus.

Điệp khúc

Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ,

Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu,

Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y

Jê-sus, Chính mình -sus.

Mới truy cập