Phillip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của Phillip P. Bliss

Câu 1

1.Toàn [F]dân trên đất [Dm]đắm

trong tội [C7]đêm dài tăm [F]tối,

Sự sáng của thế [Am]giới duy [F]Jê-[C]sus;

Hào [F]quang Chân Chúa [Dm]giống

mặt trời [C7]trưa hè đang [F]chói,

Sự sáng của thế [Am]giới duy [C7]Jê-[F]sus.

Điệp khúc

[C]Anh em đến ngay,

Jê-[G7]sus liền soi [C]sáng,

Như tâm của tôi

bữa [G7]nay thật quang [C]đãng;

[F]Xưa lòng này [F7]đui,

rày [Bb]nhờ Ngài được sáng,

Ánh [F]sáng của thế giới duy [C7]Jê-[F]sus.

Câu 2

2.Phàm [F]ai trong Cứu [Dm]Chúa

tâm thần [C7]không còn tăm [F]tối,

Sự sáng của thế [Am]giới duy [F]Jê-[C]sus;

Hằng [F]đi trong ánh [Dm]sáng

do Ngài [C7]đem đường đưa [F]lối,

Sự sáng của thế [Am]giới duy [C7]Jê-[F]sus.

Điệp khúc

[C]Anh em đến ngay,

Jê-[G7]sus liền soi [C]sáng,

Như tâm của tôi

bữa [G7]nay thật quang [C]đãng;

[F]Xưa lòng này [F7]đui,

rày [Bb]nhờ Ngài được sáng,

Ánh [F]sáng của thế giới duy [C7]Jê-[F]sus.

Câu 3

3.Kìa, [F]ai trong tối [Dm]mắt

linh bị [C7]mây tội che [F]áng,

Sự sáng của thế [Am]giới duy [F]Jê-[C]sus;

Lại [F]ao kia rửa [Dm]đúng như

lệnh [C7]xưa liền được [F]sáng,

Sự sáng của thế [Am]giới duy [C7]Jê-[F]sus.

Điệp khúc

[C]Anh em đến ngay,

Jê-[G7]sus liền soi [C]sáng,

Như tâm của tôi

bữa [G7]nay thật quang [C]đãng;

[F]Xưa lòng này [F7]đui,

rày [Bb]nhờ Ngài được sáng,

Ánh [F]sáng của thế giới duy [C7]Jê-[F]sus.

Câu 4

4.Ngài [F]cho hay thánh [Dm]quốc

không cần [C7]quang cầu soi [F]sáng,

Sự sáng của thế [Am]giới duy [F]Jê-[C]sus;

[F]Chiên Con chiếu [Dm]sáng

kim thành [C7]muôn đời quang [F]đãng,

Sự sáng của thế [Am]giới duy [C7]Jê-[F]sus.

Điệp khúc

[C]Anh em đến ngay,

Jê-[G7]sus liền soi [C]sáng,

Như tâm của tôi

bữa [G7]nay thật quang [C]đãng;

[F]Xưa lòng này [F7]đui,

rày [Bb]nhờ Ngài được sáng,

Ánh [F]sáng của thế giới duy [C7]Jê-[F]sus.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập