Câu 1

1.Tôi nguyện dâng tất sanh,

Chúa hãy nhậm lời,

-sus thân ái ôi,

quyết dâng trọn đời;

Muôn sự dâng ở bàn thờ,

Xin toàn dâng Chúa bây giờ,

Huyết Chúa mua thân, hồn nầy,

Nguyện đầu phục Ngài.

Câu 2

2.Tôi nguyện dâng tất sanh:

sức khỏe, năng tài,

Thay thảy do Chúa ban,

hiến Chúa bao nài;

Mong được nghe Chúa ban lời,

Vui nguyện theo Chúa không rời,

Quyết vâng Kim ngôn hiện thời,

tận đời đời.

Câu 3

3.Tôi nguyện dâng tất sanh,

cả đến bạc, vàng,

Cho Jê-sus, Đấng ban

của cải muôn ngàn

Muôn sự thuộc Chúa trên trời,

Do Jê-sus cứu tôi rồi;

Hỡi Jê-sus tôi từ rày,

Đời đời thuộc Ngài.

Câu 4

4.Tôi nguyện dâng tất sanh,

thảy thuộc về Ngài;

Tôi nguyện dâng tất sanh,

hỡi Chúa thiên đài;

Trong Ngài tôi sống vui vầy,

Ơn lành nơi Chúa luôn đầy,

Chúa sống trong tôi hoài hoài,

Mọi sựNgài.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập