Câu 1

1.Đời sống hiến Christ, tình ái hiến Christ,

là Chiên Con chết chuộc gian ác tôi;

Lòng dốc tín nghĩa sắt đá tri tri,

Hỡi Ngài là Chúa trên trời!

Điệp khúc

Nguyện sống mãi mãi vì Đấng đã chết,

Hồn tôi khi ấy mừng vui thảnh thơi;

Chúa đã cứu, quyết sống cho Christ,

Hỡi Ngài là Chúa trên trời.

Câu 2

2.Lòng quyết tín Chúa là Đấng đã chết,

và nay đang sống, rày tôi sống vui;

Từ đấy tín thác Cứu Chúa khăng khăng,

Hỡi Ngài là Chúa trên trời!

Điệp khúc 1

Nguyện sống mãi mãi vì Đấng đã chết,

Hồn tôi khi ấy mừng vui thảnh thơi;

Chúa đã cứu, quyết sống cho Christ,

Hỡi Ngài là Chúa trên trời.

Câu 3

3.Tại -gô-tha tràn huyết cứu rỗi,

là phương duy nhất chuộc tôi đó thôi;

Từ đấy quyết chí hiến tất sinh tôi,

Hỡi Ngài là Chúa trên trời!

Điệp khúc 1

Nguyện sống mãi mãi vì Đấng đã chết,

Hồn tôi khi ấy mừng vui thảnh thơi;

Chúa đã cứu, quyết sống cho Christ,

Hỡi Ngài là Chúa trên trời.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập