George N. Alien, 1850
Dịch lời của Thomas Shepherd. 1693

Câu 1

1.Thập tự Jê-sus vác đi lao đao,

Còn mọi người thong thả sao?

Không phải, mỗi ngườiriêng một cây,

Hiện phần tôi cũng vác đây.

Câu 2

2.Đường nầy ngày xưa thánh dân không lui,

Trên trời hiện nay sướng vui;

Đang nếm hương vị ái tâm tinh thần,

Sạch lệ, thơ thái, vui mừng.

Câu 3

3.Thập tự đời tôi vác đi luôn luôn,

Giờ từ trần tôi mới buông;

Khi đến thiên đàng Chúa ban kim miện,

Dự phần tôi cũng riêng.

Câu 4

4.Bệ ngọc, kìa nơi Chúa đươngchân,

Tôi phục mình, tâm hỉ hân,

Gieo chiếc kim miện thỏa vui tâm thần,

Lặp lại danh Đấng chí thân.

Mới truy cập