J.S. Norris, 1890
Dịch lời của E.W. Blandly

Câu 1

1.Hiện tôi nghetiếng Cứu Chúa tuyên,

Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa truyền,

Hiện tôi nghetiếng Cứu Chúa khuyên,

Hãy vui vác thập giá mình theo Ngài liền.

Điệp khúc

Jê-sus Christ dẫn dắt, tôi xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường;

Tôi không kể khoảng khoát hay cheo leo,

Mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

Câu 2

2.Đồng chết với Đấng Christ, cứ chết nay,

Đồng chết với Đấng Christ, tôi chết rày,

Đồng chết với Đấng Christ, cứ chết đây,

Nguyền đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.

Điệp khúc

Jê-sus Christ dẫn dắt, tôi xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường;

Tôi không kể khoảng khoát hay cheo leo,

Mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

Câu 3

3.Đồng chôn với Đấng Christ, lấp kín nay,

Đồng chôn với Đấng Christ, tôi chôn rày,

Đồng chôn với Đấng Christ, lấp kín đây,

Nguyền đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.

Điệp khúc

Jê-sus Christ dẫn dắt, tôi xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường;

Tôi không kể khoảng khoát hay cheo leo,

Mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

Câu 4

4.Được lại sống với Christ, cứ sống nay,

Lại sống với Đấng Christ, tôi sống hoài,

Lại sống với Đấng Christ, cứ sống đây,

Nguyền đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.

Điệp khúc

Jê-sus Christ dẫn dắt, tôi xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường;

Tôi không kể khoảng khoát hay cheo leo,

Mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

Câu 5

5.Hiện nay Christ sống trong tôi đây,

Thật hiện nay Christ sống trong tôi hoài,

Hiện tôi Đấng Christ, Chúa sống đây,

Ngài đi với mình, với mình luôn mọi ngày.

Điệp khúc

Jê-sus Christ dẫn dắt, tôi xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường;

Tôi không kể khoảng khoát hay cheo leo,

Mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

Câu 6

6.Rồi đây lãnh mão quý báu vinh quang,

Rồi đây mão công nghĩa ban huy hoàng,

Rồi đây lãnh mão quý, sống vẻ vang,

Mừng vui hát bài, hát bài ca khải hoàn.

Điệp khúc

Jê-sus Christ dẫn dắt, tôi xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường;

Tôi không kể khoảng khoát hay cheo leo,

Mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

Mới truy cập