J.S. Norris, 1890
Dịch lời của E.W. Blandly

Câu 1

1.Hiện tôi [F]nghe[Bb]tiếng Cứu [C7]Chúa tuyên,

Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu [F]Chúa truyền,

Hiện tôi [F]nghe[Bb]tiếng Cứu Chúa khuyên,

Hãy vui [F]vác thập giá mình [C7]theo Ngài [F]liền.

Điệp khúc

Jê-sus [F]Christ dẫn [Bb]dắt, tôi [C7]xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi [F]theo thường;

Tôi không [F]kể khoảng [Bb]khoát hay cheo leo,

Mừng đi [F]với Ngài, với Ngài [C7]chung một [F]đường.

Câu 2

2.Đồng chết [F]với Đấng [Bb]Christ, cứ [C7]chết nay,

Đồng chết với Đấng Christ, tôi [F]chết rày,

Đồng chết [F]với Đấng [Bb]Christ, cứ chết đây,

Nguyền đi [F]với Ngài, với Ngài [C7]luôn mọi [F]ngày.

Điệp khúc

Jê-sus [F]Christ dẫn [Bb]dắt, tôi [C7]xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi [F]theo thường;

Tôi không [F]kể khoảng [Bb]khoát hay cheo leo,

Mừng đi [F]với Ngài, với Ngài [C7]chung một [F]đường.

Câu 3

3.Đồng chôn [F]với Đấng [Bb]Christ, lấp [C7]kín nay,

Đồng chôn với Đấng Christ, tôi [F]chôn rày,

Đồng chôn [F]với Đấng [Bb]Christ, lấp kín đây,

Nguyền đi [F]với Ngài, với Ngài [C7]luôn mọi [F]ngày.

Điệp khúc

Jê-sus [F]Christ dẫn [Bb]dắt, tôi [C7]xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi [F]theo thường;

Tôi không [F]kể khoảng [Bb]khoát hay cheo leo,

Mừng đi [F]với Ngài, với Ngài [C7]chung một [F]đường.

Câu 4

4.Được lại [F]sống với [Bb]Christ, cứ [C7]sống nay,

Lại sống với Đấng Christ, tôi [F]sống hoài,

Lại sống [F]với Đấng [Bb]Christ, cứ sống đây,

Nguyền đi [F]với Ngài, với Ngài [C7]luôn mọi [F]ngày.

Điệp khúc

Jê-sus [F]Christ dẫn [Bb]dắt, tôi [C7]xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi [F]theo thường;

Tôi không [F]kể khoảng [Bb]khoát hay cheo leo,

Mừng đi [F]với Ngài, với Ngài [C7]chung một [F]đường.

Câu 5

5.Hiện nay [F]có Christ [Bb]sống trong [C7]tôi đây,

Thật hiện nay Christ sống trong [F]tôi hoài,

Hiện tôi [F]có Đấng [Bb]Christ, Chúa sống đây,

Ngài đi [F]với mình, với mình [C7]luôn mọi [F]ngày.

Điệp khúc

Jê-sus [F]Christ dẫn [Bb]dắt, tôi [C7]xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi [F]theo thường;

Tôi không [F]kể khoảng [Bb]khoát hay cheo leo,

Mừng đi [F]với Ngài, với Ngài [C7]chung một [F]đường.

Câu 6

6.Rồi đây [F]lãnh mão [Bb]quý báu [C7]vinh quang,

Rồi đây mão công nghĩa ban [F]huy hoàng,

Rồi đây [F]lãnh mão [Bb]quý, sống vẻ vang,

Mừng vui [F]hát bài, hát bài [C7]ca khải [F]hoàn.

Điệp khúc

Jê-sus [F]Christ dẫn [Bb]dắt, tôi [C7]xin theo,

Dầu đi đâu tôi quyết đi [F]theo thường;

Tôi không [F]kể khoảng [Bb]khoát hay cheo leo,

Mừng đi [F]với Ngài, với Ngài [C7]chung một [F]đường.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập