A.B. Simpson, 1843-1919
Dịch lời của A.B. Simpson

Câu 1

[F]1.Xưa từng chăm ơn phước hoài,

[F]Quyết nay [Bb]chăm mặt [F]Ngài;

[F]Mài miệt bao xưa cảm tình

[C]Nay Kim [G7]ngôn Thánh [C]Minh.

[C7]Xưa tôi muốn ơn [F]trên trời,

Nay mong [Bb]Cứu Chúa [F]thôi;

[F]Bịnh tình xưa mong phép tài,

[Gm]Nay cầu [C7]chính thân [F]Ngài.

Điệp khúc

[F]Luôn tụng ca Jê-[Bb]sus [F]ta,

Duy Ngài ban ơn [C7]cả,

[F]Chỉ Jê-sus vạn [Bb]hữu [F]thôi,

Trong Chúa có [C7]muôn sự [F]rồi.

Câu 2

[F]2.Xưa hằng tu thân, khổ nàn,

[F]Quyết nay [Bb]tin vẹn [F]toàn;

[F]Thần huệ xưa hưởng bán phần

[C]Nay dinh [G7]sung cứu [C]ân.

[C7]Xưa tôi giữ tôi [F]bao hồi,

Nay ơn [Bb]Chúa giữ [F]tôi;

[F]Dồn dập xưa bao sóng dồi,

[Gm]Nay đã [C7]vững neo [F]thành.

Điệp khúc

[F]Luôn tụng ca Jê-[Bb]sus [F]ta,

Duy Ngài ban ơn [C7]cả,

[F]Chỉ Jê-sus vạn [Bb]hữu [F]thôi,

Trong Chúa có [C7]muôn sự [F]rồi.

Câu 3

[F]3.Xưa ngày đêm mưu tính hoài,

[F]Quyết nay [Bb]kêu cầu [F]Ngài;

[F]Phiền lự xưa khôn đứng ngồi,

[C]Nay giao [G7]cho Chúa [C]thôi.

[C7]Xưa lo thiếu ơn [F]bôn chồn,

Nay lo [Bb]chính phán [F]ngôn;

[F]Trằn trọc xưa luôn khẩn nguyền,

[Gm]Nay tụng [C7]chúc linh [F]màn.

Điệp khúc

[F]Luôn tụng ca Jê-[Bb]sus [F]ta,

Duy Ngài ban ơn [C7]cả,

[F]Chỉ Jê-sus vạn [Bb]hữu [F]thôi,

Trong Chúa có [C7]muôn sự [F]rồi.

Câu 4

[F]4.Xưa hằng tu nhân, thí tài,

[F]Biết nay [Bb]công việc [F]Ngài;

[F]Jê-sus xưa tôi nắm Ngài,

[C]Nay Jê-[G7]sus nắm [C]tôi.

[C7]Xưa ham phép hay [F]thiên đình,

Nay duy [Bb]Đấng chí [F]linh;

[F]Nhằn nhọc xưa lo chính mình,

[Gm]Nay[C7]Chúa trung rồi.

Điệp khúc

[F]Luôn tụng ca Jê-[Bb]sus [F]ta,

Duy Ngài ban ơn [C7]cả,

[F]Chỉ Jê-sus vạn [Bb]hữu [F]thôi,

Trong Chúa có [C7]muôn sự [F]rồi.

Câu 5

[F]5.Xưa hằng trông mong chí tình,

[F]Biết Chúa [Bb]nay thuộc [F]mình;

[F]Đèn tôi xưa như sắp tàn,

[C]Nay luôn [G7]luôn sáng [C]choang.

[C7]Xưa thần chết theo [F]tôi hoài,

Nay trông [Bb]Chúa tái [F]lai;

[F]Hoài vọng tôi nay vững vàng,

[Gm]Neo từ [C7]phía trong quyền.

Điệp khúc

[F]Luôn tụng ca Jê-[Bb]sus [F]ta,

Duy Ngài ban ơn [C7]cả,

[F]Chỉ Jê-sus vạn [Bb]hữu [F]thôi,

Trong Chúa có [C7]muôn sự [F]rồi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập