Câu 1

1.Xưa từng chăm ơn phước hoài,

Quyết nay chăm mặt Ngài;

Mài miệt bao xưa cảm tình

Nay Kim ngôn Thánh Minh.

Xưa tôi muốn ơn trên trời,

Nay mong Cứu Chúa thôi;

Bịnh tình xưa mong phép tài,

Nay cầu chính thân Ngài.

Điệp khúc

Luôn tụng ca Jê-sus ta,

Duy Ngài ban ơn cả,

Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,

Trong Chúa có muôn sự rồi.

Câu 2

2.Xưa hằng tu thân, khổ nàn,

Quyết nay tin vẹn toàn;

Thần huệ xưa hưởng bán phần

Nay dinh sung cứu ân.

Xưa tôi giữ tôi bao hồi,

Nay ơn Chúa giữ tôi;

Dồn dập xưa bao sóng dồi,

Nay đã vững neo thành.

Điệp khúc

Luôn tụng ca Jê-sus ta,

Duy Ngài ban ơn cả,

Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,

Trong Chúa có muôn sự rồi.

Câu 3

3.Xưa ngày đêm mưu tính hoài,

Quyết nay kêu cầu Ngài;

Phiền lự xưa khôn đứng ngồi,

Nay giao cho Chúa thôi.

Xưa lo thiếu ơn bôn chồn,

Nay lo chính phán ngôn;

Trằn trọc xưa luôn khẩn nguyền,

Nay tụng chúc linh màn.

Điệp khúc

Luôn tụng ca Jê-sus ta,

Duy Ngài ban ơn cả,

Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,

Trong Chúa có muôn sự rồi.

Câu 4

4.Xưa hằng tu nhân, thí tài,

Biết nay công việc Ngài;

-sus xưa tôi nắm Ngài,

Nay Jê-sus nắm tôi.

Xưa ham phép hay thiên đình,

Nay duy Đấng chí linh;

Nhằn nhọc xưa lo chính mình,

NayChúa trung rồi.

Điệp khúc

Luôn tụng ca Jê-sus ta,

Duy Ngài ban ơn cả,

Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,

Trong Chúa có muôn sự rồi.

Câu 5

5.Xưa hằng trông mong chí tình,

Biết Chúa nay thuộc mình;

Đèn tôi xưa như sắp tàn,

Nay luôn luôn sáng choang.

Xưa thần chết theo tôi hoài,

Nay trông Chúa tái lai;

Hoài vọng tôi nay vững vàng,

Neo từ phía trong quyền.

Điệp khúc

Luôn tụng ca Jê-sus ta,

Duy Ngài ban ơn cả,

Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,

Trong Chúa có muôn sự rồi.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập