William J. Kirkptrick, 1896
Dịch lời của Delia T. White

Câu 1

1.Thần quyền từ Thần Phụ ban,

Vào tâm ác uế nguy nan,

Hằng giờ hộ trì không thôi,

Giúp ơn nhu cần đời tôi.

Từ hồi Thần Ngài ngự lai,

Cầm quyền thống quản tâm hoài,

Lửa tình yêu thương bốc cháy,

Nung nấu thúc giục hồn đây.

Điệp khúc

Tâm hồn tôi đang cháy nay,

Tâm hồn cháy luôn đêm ngày,

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

cháy hực cả tâm linh đây;

Khi Thần Linh đã giáng lai,

Ôi, thật hiển vinh danh Ngài!

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

đốt tâm linh nóng hực thay.

Câu 2

2.Quỳ tại thập tự tôi dâng,

Hồn linh, thể phách, tâm thần,

Trên bàn thờ Ngài giờ nay,

Quyết tâm dâng trọn đời đây.

Nhờ Ngài chuộc thân hồn, an,

Gọi tôi cách rất dịu dàng;

Lửa từ thiên cung linh chiếu

Cho của lễ được toàn thiêu.

Điệp khúc

Tâm hồn tôi đang cháy nay,

Tâm hồn cháy luôn đêm ngày,

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

cháy hực cả tâm linh đây;

Khi Thần Linh đã giáng lai,

Ôi, thật hiển vinh danh Ngài!

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

đốt tâm linh nóng hực thay.

Câu 3

3.Nào cậy vào việc lành tôi,

Gìn lời Chúa hứa cho rồi,

Công nhận một mình Jê-sus,

Cứu tôi bởi ơn nghìn thu.

Nguyền đồng lòng ngợi khen Cha,

Tụng ca Ha-lê-lu-gia;

Ôi từ bi cao sâu bấy!

Ôi, lửa đốt hực lòng đây!

Điệp khúc

Tâm hồn tôi đang cháy nay,

Tâm hồn cháy luôn đêm ngày,

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

cháy hực cả tâm linh đây;

Khi Thần Linh đã giáng lai,

Ôi, thật hiển vinh danh Ngài!

Lửa lòng yêu thương thiên quốc

đốt tâm linh nóng hực thay.

Mới truy cập