Câu 1

1.Ngợi khen Cha thiêng liêng,

Hằng yêu thương tôi vô biên,

Đành ban Jê-sus chết thay,

Đã sống sau thăng thiên.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Dức dấy chúng tôi hoài.

Câu 2

2.Ngợi khen Cha cao sang,

Từng ban Thánh Linh chân quang,

Dạy -sus cho chúng tôi,

Đuổi tối tăm tiêu tan.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Dức dấy chúng tôi hoài.

Câu 3

3.Ngợi khen Cha cao minh,

Về Chiên Con xưa hy sinh,

Từng mang bao gian ác tôi,

Phiếu trắng trong tâm linh.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Dức dấy chúng tôi hoài.

Câu 4

4.Ngợi khen Cha khoan nhân,

Chuộc mua tôi nên thiên dân,

Tìm đưa tôi lên hải tân

Dẫn dắt trong linh ân.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Dức dấy chúng tôi hoài.

Câu 5

5.Phục hưng tâm tôi luôn,

Cầu Cha ban ơn yêu thương,

Hằng nhen tâm tôi cháy thêm,

Tỏa ngát bao thiên hương.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,

Dức dấy chúng tôi hoài.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập