Henry F. Hemy, 1874
Dịch phỏng theo lời của Frederick W. Faber, 1849

Câu 1

[Ab]1.Phước âm Jê-[Fm]sus muôn [Bbm]thuở [Eb7]còn [Ab]nguyên.

[Db]Lửa, gươm, lao [Ab]tù không [Bb7]hề lay [Eb]chuyển,

[Ab]Mối hoan tâm [Fm]tôi chi [Bbm]sánh [Eb7]kịp [Ab]đây.

[Db]Khi nghe ai [Ab]truyền [Ab]rõ [Bb7]Thánh [Eb7]đạo [Ab]nầy.

Điệp khúc

[Db]Hát khúc Phước [Ab]âm muôn [Eb7]thu đẹp [Ab]sao,

[Fm]Dẫu chết ta [Db]nguyền trung [Eb7]tín giảng [Ab]rao!

Câu 2

[Ab]2.Thánh dân xưa [Fm]tuy lao [Bbm]lý, [Eb7]đòn [Ab]roi,

[Db]Lương tâm thanh [Ab]sạch, tinh [Bb7]thần khoan [Eb]khoái,

[Ab]Chúng ta hôm [Fm]nay con [Bbm]cháu [Eb7]thuộc [Ab]linh,

[Db]Ước như họ [Ab]được [Ab]chết [Bb7]cho [Eb7]Tin [Ab]Lành.

Điệp khúc

[Db]Hát khúc Phước [Ab]âm muôn [Eb7]thu đẹp [Ab]sao,

[Fm]Dẫu chết ta [Db]nguyền trung [Eb7]tín giảng [Ab]rao!

Câu 3

[Ab]3.Bởi phước âm [Fm]ta tranh [Bbm]đấu [Eb7]hiện [Ab]nay,

[Db]Không phân bạn, [Ab]thù, yêu [Bb7]thương thay [Eb]thảy,

[Ab]Phước âm ta [Fm]nay yêu [Bbm]mến [Eb7]truyền [Ab]ra,

[Db]Nói năng ôn [Ab]hòa, [Ab]ở [Bb7]ăn [Eb7]thật [Ab]thà.

Điệp khúc

[Db]Hát khúc Phước [Ab]âm muôn [Eb7]thu đẹp [Ab]sao,

[Fm]Dẫu chết ta [Db]nguyền trung [Eb7]tín giảng [Ab]rao!

Câu 4

[Ab]4.Phước âm ta [Fm]nguyện tranh [Bbm]đấu [Eb7]truyền [Ab]rao,

[Db]Khiến muôn dân [Ab]đều nghe [Bb7]tin loan [Eb]báo,

[Ab]Chỉ do nơi [Fm]nguồn chân [Bbm]lý [Eb7]Trời [Ab]ban.

[Db]Cả nhân loại [Ab]được [Ab]phóng [Bb7]thích [Eb7]vẹn [Ab]toàn.

Điệp khúc

[Db]Hát khúc Phước [Ab]âm muôn [Eb7]thu đẹp [Ab]sao,

[Fm]Dẫu chết ta [Db]nguyền trung [Eb7]tín giảng [Ab]rao!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập